Home

Het geordend veld der reële getallen

In de wiskunde zijn er verschillende manieren om het reële getalsysteem als een geordend veld te definiëren . De synthetische benadering geeft een lijst van axioma's voor de reële getallen als een volledig geordend veld.Onder de gebruikelijke axioma's van de verzamelingenleer kan men aantonen dat deze axioma's categorisch zijn, in de zin dat er een model is voor de axioma's, en dat twee van. Reële getallen. Historische ontwikkeling van het getalbegrip. Axiomatische opbouw van het volledig geordend veld van de reële getallen. Irrationale getallen. Rekenen met reële getallen. Dichtheid. Kettingbreukvoorstelling. Rekenen met vierkantswortels en n-de machtswortels in de verzameling van de reële getallen Zo zitten de natuurlijke getallen (N) bevat in de gehele getallen (Z), die op hun beurt bevat zitten in de verzameling quotiënten van gehelen, genaamd de rationale getallen (Q). Die zitten dan weer in het (véél meer elementen bevattende) veld van de reële getallen (R). Dit wist je waarschijnlijk al

Constructie van de reële getallen - Construction of the

  1. Derde definiërende eigenschap van de reële getallen: Het totaal geordend veld (R, + ) is volledig Het feit dat elke niet-lege en naar boven begrensde verzameling in R een supremum bezit in R, terwijl dit niet steeds het geval is voor een niet-lege en naar boven begrensde verzameling in Q, vormt het fundamenteel onderscheid tussen Q en R. Als eerste gevolg van de volledigheid van R bewijzen we de eigenschap van Archimedes en de dichtheid van Q in R. Eigenschap van Archimedes Stelling.6.
  2. Een uitzondering op de analogie met de reële getallen zijn de ordeningseigenschappen. \ noemt men totaal geordend omdat met de orderelatie ≤ men de reële getallen kan ordenen van klein naar groot. Iedere twee verschillende reële getallen, x en y, kunnen met elkaar vergeleken worden: x ≤y of yx≤. Een dergelijke relatie bestaat echter niet voor ^
  3. Het getal noemt men het reële deel en het getal het imaginaire deel van het complexe getal +, en noteert a = ℜ ( a + b i ) = R e ( a + b i ) {\displaystyle a=\Re (a+bi)={\rm {Re}}(a+bi)} b = ℑ ( a + b i ) = I m ( a + b i ) {\displaystyle b=\Im (a+bi)={\rm {Im}}(a+bi)
  4. Ordetheorie, bestudeert de verschillende binaire relatie, die bekendstaan als ordes. Partiële orde, wordt vaak gewoon orde genoemd in teksten over de ordetheorie. Totale orde, een veralgemening van het compleet geordende veld van de reële getallen. Overgenomen van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orde_ (wiskunde)&oldid=36076729

Wiskunde: Getallenleer en ICT - ODISE

2) Reële getallen: totaal geordend veld met supremumeigenschap, begrensde en onbegrensde deelverzamelingen, 3) Reële rijen: convergentie en limiet, rekenregels, verband met de ordening 4) Monotone rijen, limsup en liminf, Cauchyrijen 5) Rijen gegeven door iteratie, deelrijen en de stelling van Bolzano-Weierstras Hoofdstuk 6 De hoofdstelling van de algebra en het veld van de complexe getallen 6.1 Factoriseren van veeltermen 1. Een reële veelterm q(x) met hoogstegraadsterm 5x 5 heeft als nulpunten 2, 1 + 3i, 2 2 De reële getallen R als totaal geordend veld met de supremum eigenschap. Limieten van rijen (limietbegrip, eigenschappen en rekenregels, limieten en orde, monotone rijen) Voorbeeld: de reële getallen . De reeks reële getallen heeft verschillende standaardstructuren: Een bestelling: elk nummer is minder of meer dan elk ander nummer. Algebraïsche structuur: er zijn bewerkingen van vermenigvuldiging en optelling die het in een veld maken . Een maat: intervallen van de echte lijn hebben een specifieke lengte.

- Deelbaarheidstheorie in de ring der gehele getallen (priemgetallen, Euclidische deling, stelling van Bezout, g.g.d. en k.g.v.). - Axiomatische opbouw van de reële getallen als volledig geordend veld. - Continuïteitsstelling en de decimale schrijfwijze van de reële getallen. - Het veld van de complexe getallen Vormen van volledigheid. De reële getallen kunnen synthetisch worden gedefinieerd als een geordend veld dat voldoet aan een of andere versie van het volledigheidsaxioma.Verschillende versies van dit axioma zijn allemaal equivalent in die zin dat elk geordend veld dat aan één vorm van volledigheid voldoet, aan alle voldoet, behalve de Cauchy-volledigheid en de stelling van geneste. In de algebra, een subdiscipline van de wiskunde, is een geordend lichaam (ook wel een geordend lichaam genoemd) een lichaam samen met een totale orde die compatibel is met optellen en vermenigvuldigen.Het bekendste voorbeeld is het veld met reële getallen.Lichamen van het kenmerk kunnen niet structureel compatibel worden gerangschikt. Een belangrijk voorbeeld van een veld met kenmerk 0. 4) kent de student de reële getallen als volledig totaal geordend veld, 5) kan de student bewijzen geven rond convergentie van reële rijen, 6) heeft de student basiskennis van het wetenschappelijke tekstverwerkingspakket LaTeX, 7) is de student in staat om bewijzen op een logische en verzorgde manier in helder Nederlands op te schrijven. Bij het definiëren van de echte gesloten velden wordt rekening gehouden met twee essentiële eigenschappen van de reële getallen: Arrangement: De reële getallen laten een arrangement toe waarmee ze een geordend lichaam worden. Er is slechts één regeling met deze woning. Maximumiteit of isolatie: Als men de reële getallen uitbreidt, gaat.

Bestaan er andere getallen dan reële getallen? - Ik heb

INHOUDELIJK EXPERT STRUCTUREN : RING, LICHAAM, VELD Ringen, lichamen, geordende structuren, scalaire wetten GETALLENLEER Priemgetallen, ontbinden in priemfactoren, stelling van Bezout, g.g.d. en k.g.v., onbepaalde analyse, methode van Euler Toepassingen op priemgetallen : RSA-code REËLE GETALLEN Axiomatische opbouw van de reële getallen, stelling van Archimedes, dichtheid, eigenschappen van. Op de een of andere manier wordt het reële getal aan het einde van de reeks A van rationale getallen vergezeld door een groot aantal andere reële getallen die ik niet helemaal kan beschrijven in relatie tot de reeks A. Zoals ik al zei, zijn reële getallen gecompliceerde beesten: de meeste van hen kunnen zelfs niet worden beschreven ondanks hun veronderstelde realiteit Af en toe kom ik oude topics tegen waar het/een antwoord nog open staat. Als je voor P de positieve getallen leest (en F bijv. het lichaam/veld der reële getallen), zou er een belletje moeten gaan rinkelen. Dat rinkelen moet er dan voor zorgen dat je de volgende orderelatie definieert

INLEIDING TOT DE HOGERE WISKUNDE - PDF Free Downloa

Complex getal - Wikipedi

  1. Profielwerkstuk over Complexe Getallen voor het vak wiskunde b. Dit verslag is op 22 maart 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
  2. Een rationaal getal is in de wiskunde het quotiënt, verhouding, Latijn: ratio, van twee gehele getallen waarvan het tweede niet nul is. De verzameling van rationale getallen wordt meestal genoteerd als \({\displaystyle \mathbb {Q} }\).. De rationale getallen maken deel uit van de reële getallen \({\displaystyle \mathbb {R} }\) en omvatten de gehele getallen \({\displaystyle \mathbb {Z} }\)
  3. reële deel gelijk is aan nul heb je een zuiver imaginair getal. Als het complexe deel gelijk is aan nul heb je een reëel getal. Laten we het reële deel a noemen, en het complexe deel b. Je kunt een complex getal z dan schrijven als z = a + bi, maar ook als een geordend paar: z = (a,b). De rekenregels voor complexe getallen verschillen niet.
  4. De hoofdstelling van de algebra en het veld van de complexe getallen. Hoofdstuk 6 De hoofdstelling van de algebra en het veld van de complexe getallen 6.1 Factoriseren van veeltermen 1. Een reële veelterm q(x) met hoogstegraadsterm 5x 5 heeft als nulpunten 2, 1 + 3i, 2 2i . Nadere informati

Orde (wiskunde) - Wikipedi

In de wiskunde zijn transfinite getallen getallen die oneindig zijn in de zin dat ze groter zijn dan alle eindige getallen, maar niet noodzakelijk absoluut oneindig.Deze omvatten de transfiniete kardinalen, die kardinale getallen zijn die worden gebruikt om de grootte van oneindige sets te kwantificeren, en de transfinite ordinalen, die ordinale getallen zijn die worden gebruikt om een. In de wiskunde zijn complexe getallen een uitbreiding van de reële getallen.Zoals de reële getallen overeenkomen met punten op een rechte lijn, correspondeert elk complex getal met een punt uit een vlak.Een complex getal is zodoende een paar reële getallen <math>a</math> en <math>b</math>, dat gewoonlijk weergegeven wordt als <math>a+bi</math> De Engelse term field werd in 1893 bedacht door Eliakim Hastings Moore [19]. Zie [29] en [28]. Andere voorbeelden van velden zijn de rationale getallen Q, +, · en de reële getallen R, +, ·. 9. uit al de vorige eigenschappen kan je dus besluiten dat de algebraïsche reële getallen en de algebraïsch complexe getallen, allebei met de gewone optelling en vermenigvuldiging, velden zijn. men kan zelfs bewijzen dat r een reëel algebraïsch getal is als r een wortel is van een van 0 verschillende veelterm met gehele coëfficiënten

De lijn, het vlak, de ruimte We hebben een intuitie voor wat de lijn is, het vlak, de ruimte, De Reële Getallen De reële getallen R. I De rationale getallen zijn deel van R.: 1 2, 17 2 Het Continuum Vectorruimte 9 Geordend Lichaam We voegen een ordening toe aan F. I is totale lineaire ordening De reële getallen vormen een abelse groep t.o.v. de optelling, d.w.z. Li a. de optelling is commutatief, de optelling is associatief, de optelling heeft een neutraal element (het getal 0), elk element heeft een inverse (het inverse element van a is —a). Verder vormen de reële getallen, met uitzondering an het getal 0, een abelse groep t.o.v. We herhalen de belangrijkste formules en rekentechnieken uit de algebra en goniometrie, elementaire meetkunde en de reële functies uit de analyse. Dit beheers je na de cursus: correct rekenen in het veld der reële getallen; de belangrijkste formules uit de algebra en de goniometrie; de belangrijkste reële functies uit de analys Het rijtje getallen draait linksom om de oorsprong waarbij het lang- zaam afneemt in modulus. Deze paragraaf legt uit hoe dat zit en het brengt ons bij een van de centrale formules van het vak: de formule van Euler. Daartoe definiëren we eerst de complexe e-macht naar analogie van de reële Taylorreeks, als. e z:= 1 + z + 1 2! z 2 + 1 3! z 3.

Dedekindsnede - Wikipedi

Wanneer het domein een reëel domein is, is \ sqrt {x} een functie van reële getallen tot complex. Het krijgt een enkele unieke waarde voor elke reële x. Het is altijd 0, een positief reëel getal of een positief reëel getal maal i. Het is een van de twee vierkantswortels die is gedefinieerd als de belangrijkste vierkantswortel. Tenzij. De vermenigvuldiging van twee quaternionen geschiedt als die van twee veeltermen met dien verstande dat de reële getallen commuteren met de eenheden i, j, k dus b.v. ai = ia, maar voor de vermenigvuldiging van i, j, k onderling, geldt: ij = k = -ji; jk = i = -kj; ki = j = -ik; i2 = j2 = k2 = —1

Lichaam (Ned) / Veld (Be) - Wikipedi

getallen zijn. a noemen we het reële deel, b is het imaginaire deel van het complex getal. De verzameling van de complexe getallen stellen we voor door. Symbolisch: en , Re( ) en Im( ) z z a jb a b a z b z Als het imaginaire deel 0 is, dan hebben we een reëel getal: za . De reële getallen vormen dus een deelverzameling van de complexe getallen Als de gegevensverzameling een even aantal elementen heeft, en er dus geen middelste element is, wordt voor de mediaan het gemiddelde van de elementen N/2 en N/2 + 1 genomen. De modus is de waarde die het vaakst voorkomt in de gegevensverzameling. De spreiding van een gegevensverzameling wordt beschreven door 4 getallen: Het minimum en het maximum, d.w.z. de laagste en de hoogste waarde in de. ik doe dit alleen om het document te down. beste studenten. dit dictaat bevat een serie uitgewerkte voorbeeldopgaven. deze zijn naar onderwerp geordend, waarva

1 1 1 1 Klaas Pieter Hart De Continuümhypothese NAW 5/10 nr. 1 maart 2009 33 Klaas Pieter Hart Faculteit EWI TU Delft Postbus 5031 2600 GA Delft k.p.hart@tudelft.nl De Continuumh¨ ypothese In het Nieuw Archief voor Wiskunde van Maart 2007 beschreef Teun Koetsier een opera ove Informeel definiëren, een echt getal is een nummer waarvan het vierkant niet-negatief is. In wiskundige notatie wijzen we de set van reële getallen aan met het symbool R . Daarom voor alle x, als x ε R dan x 2 ≥ 0. Op een strengdere manier kan de set van echte getallen als het unieke, compleet totaal bestelde veld met de binaire bewerking. Lineaire algebra is een onderdeel van de wiskunde dat in geen enkele ingenieursopleiding mag ontbreken. De rol van dit wiskundeonderdeel in tal van ingenieurstoepassingen is buitengewoon groot.Dit boek is geschreven voor al wie wil kennismaken met de basisbegrippen van de lineaire algebra, in het bijzonder voor bachelors in de ingenieurswetenschappen

Denk aan de natuurlijke getallen, de rationale getallen en de reële getallen. Some sets are neither open nor closed, for instance the half-open interval [0,1) in the real numbers . Sommige verzamelingen zijn open noch gesloten, bijvoorbeeld het halfopen interval [0,1) in de reële getallen De betekenis van reëel vind je op deze pagina. Er werden 4 verschillende definities van reëel gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Ongelijkheid (wiskunde) - Inequality (mathematics

Quaternion. (wisk.), hooger complex getal van de gedaante a+bi+cj+dk, waarin a, b, c en d bestaanbare getallen zijn, terwijl i, j en k imaginaire eenheden zijn, die voldoen aan i2=j2=k2= -1, en die onderling door verschillende rekenregels verbonden zijn. De q. zijn het eerst ingevoerd door Hamilton. Absolute waarde complexe getallen het tweede deel van analyse beginnen we met een analyse van de complexe getallen. complexe getallen hebben een groot nut binnen zowel d De hoofdstukken 1 t/m 11 behandelen de overgang van een projectief vlak naar een euclidisch vlak. In hoofdstuk 12 wordt het lichaam van de reële getallen als grondlichaam genomen. Dan hoeven we ons niet meer te beperken tot algebraïsche methoden, maar staan alle middelen van de analyse ter beschikking. Die zijn bijvoorbeeld nodig om een. Het belangrijkste onderwerp van dit boek is een puur wiskundig model van de fysieke werkelijkheid. Het boek fungeert als een overzicht van het Hilbert Book Model project. Het project betreft een goed gefundeerd, puur wiskundig model van fysische realiteit. Het project berust op de overtuiging dat de fysieke werkelijkheid zijn eigen soort van wisku

Uitgebreid reëel getal - xcv.wiki Language Kunnen we iets leren van een 'oneindige kubus?' Hoewel het een leuke illustratie is die zou kunnen verwijzen naar een 'wiskundig' universum, zegt ze niets over het ontstaan van reële getallen. En al helemaal niets over de vraag: hebben reële getallen een fysisch evenbeeld? We gaan daar later op in.. De formule voor het veld van cirkels; Zoeken: wiskunde. Echte getallen. juni- 18, 2015 Pitagoras. Reële getallen zijn allemaal rationale getallen en allemaal irrationele getallen. We duiden de reeks reële getallen aan met de letter R.. De getallenlijn bestaat uit een oneindig aantal punten

De reële getallen zijn de getallen die op eenduidige wijze overeenkomen met punten op een rechte.Deze rechte wordt de getallenas, getallenlijn, getallenrechte of reële rechte genoemd.Zo kunnen we ons intuïtief de verzameling van de reële getallen, die wordt genoteerd als en soms het continuüm wordt genoemd, voorstellen.. De verzameling bestaat uit de rationale en de irrationale getallen Getallen invoeren Voor het invoeren van getallen gebruik je de toetsen met de blauwe cijfers. Voor negatieve getallen gebruik je de knop +/-, net zoals bij een gewone rekenmachine.. Om te wisselen tussen invoer van het Reële en het Imaginaire deel van een complex getal gebruik je de toetsen Re en Im De som van alle reële getallen wordt niet gedefinieerd in conventionele wiskunde, en ik weet het niet zeker dat het zou kunnen worden gedefinieerd zonder serieuze problemen te veroorzaken. Het eerste probleem is dat de verzameling van alle reële getallen een ontelbare set is, dat wil zeggen dat het niet in een één-op-één relatie kan worden geplaatst met het tellen getallen (dwz 1.

De klassieke kansrekening werkt echter met reële getallen en er is niet zoiets als het eerstvolgende getal groter dan nul: tussen iedere twee reële getallen zitten er immers oneindig veel andere reële getallen. Je hebt dus oneindig veel reële getallen tussen nul en eender welk klein positief getal en toch zijn ze allemaal te groot Dikwijls zijn alle relevante verzamelingen in een bepaalde context deelverzamelingen van een vaste verzameling, bijvoorbeeld de reële getallen in de context van het bestuderen van reële functies.We noemen die vaste verzameling dan een universele verzameling (of universum) en tekenen haar Venndiagram met een rechthoek in plaats van een ovaal. Als er een universum is, dan bestaat er niets. De c is een getal uit de verzameling van de reële getallen en dat geldt ook voor de coördinaten u 1, u 2, u 3, u 4, v 1, v 2, v 3,v 4 etc. Uit de definities volgt verder dat en en d(u,v) ook reële getallen zijn. Zo, nu hebben we de vectorruimte voorzien van een aantal toeters en bellen

Echt nummer - Real number - xcv

passer en liniaal. is het lichaam van de construeerbare reële getallen. De eerste elf hoofdstukken behandelen de overgang van een projectief vlak naar een euclidisch vlak, precies wat de ondertitel van dit boek belooft. In hoofdstuk 12 ne-men we het lichaam van de reële getallen als grondlichaam Natuurlijke getallen De tafel van 7 Rationale getallen Over-aftelbaar oneindig: je kunt het niet in een lijst zetten. Voorbeelden: De verzameling van alle verzamelingen van nat. getallen De reële getallen lijstnr verzameling 1 {2,7,9} 2 {1,5,11,12,124} 3 {3,33,333,3333}. De meest gebruikelijke manier waarop ontelbare sets worden geïntroduceerd, is door het interval (0, 1) van reële getallen te beschouwen . Uit dit feit, en de één-op-één-functie f ( x ) = bx + a . het is een duidelijk uitvloeisel om aan te tonen dat elk interval ( a , b ) van reële getallen ontelbaar oneindig is Het gaat mij niet om het niveau in het Von Neumann Universum waarop de reële getallen mogelijk worden (als deelverzamelingen van \(\nn\) ), maar om het (kleinste) ordinaal getal dat orde-isomorf is met een welordening van de verzameling der reële getallen

Echt gesloten veld - Real closed field - xcv

tentamen augustus 2010 antwoorden. Vak: Optica (oud) (3NA70) Tentamen Golven & Optica 3AA70/ Optica 3NA70. 10 augustus 2010. Antwoorden. Opgave 1: Breking en reflectie. a. Zie onderstaande figuur: omdat de stralen na ar de norm aal toe breken, lijkt de stip en De getallen 21, 4 en −121 zijn bijvoorbeeld gehele getallen, terwijl 9,75, 5½ en geen gehele getallen zijn. De verzameling gehele getallen is een deelverzameling van de reële getallen, en wordt meestal voorgesteld door een vet gedrukte Z of het symbool (Unicode U+2124 ℤ), wat voor Zahlen, het Duits voor getallen, staat De hoofdstukken 1 t/m 11 behandelen de overgang van een projectief vlak naar een euclidisch vlak. In hoofdstuk 12 wordt het lichaam van de reële getallen als grondlichaam genomen. Dan hoeven we ons niet meer te beperken tot algebraïsche methoden, maar staan alle middelen van de analyse ter beschikking. Die zijn bijvoorbeeld nodig om een.

Verschil Tussen Echte Getallen En Denkbeeldige Getallen

- bij de n-de decimaal van het n-de getal één bij te tellen (en weerom, als het negen is, wordt het nul) Wat krijg je dan: een getal dat niet in die lijst voorkomt: immers, de eerste decimaal komt niet overeen met de eerste decimaal van het eerste getal, de tweede decimaal komt niet overeen met de tweede decimaal van het tweede getal, Algebraïsche (reële) getallen worden gedefinieerd als oplossingen voor polynomiale vergelijkingen P(n,x)=0 met rationale/gehele coëfficiënten. Transcendente (reële) getallen zijn geen oplossingen van enige polynomiale vergelijking. De algebraïsche getallen omvatten de rationale, en irrationale getallen 3) kent de student de begrippen kardinaliteit, aftelbaar en overaftelbaar, 4) kent de student de reële getallen als volledig totaal geordend veld, 5) kan de student bewijzen geven rond convergentie van reële rijen, 6) heeft de student basiskennis van het wetenschappelijke tekstverwerkingspakket LaTeX . KARDINALITET - Engelse vertaling - ba

Universa zouden aftelbaar-oneindig (zoals de natuurlijke getallen) geordend kunnen zijn op dat aantal elementaire deeltjes — of zelfs gewoon overaftelbaar oneindig (zoals de reële getallen) zijn zonder dat er ineens twee of meer met dat aantal deeltjes zouden moeten bestaan, net zoals er ook niet twee getallen met de waarde 10^118 bestaan (iii) De getallen van een matrix A noemt men de elementen van de matrix. Het getal op de i-de rij en de j-de kolom noemen we het (i, j)-de element van A.4 Dat getal noteren we met aij of Aij . √. -Als het reële deel van een complex getal 0 is, is het getal puur denkbeeldig. -Twee complexe getallen zijn gelijk als hun respectieve reële deel en imaginaire deel hetzelfde zijn. -Bij complexe getallen worden de bekende bewerkingen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, product en verbetering uitgevoerd, wat resulteert in een ander complex getal In de abstracte algebra, een deelgebied van de wiskunde, genereert de Cayley-Dickson-constructie, vernoemd naar Arthur Cayley en Leonard Eugene Dickson, een rij van algebra's over het lichaam van de reële getallen, elk met een dimensie gelijk aan twee keer de dimensie van de vorige

Het bekendste voorbeeld daarvan is de verzameling van de reële getallen, dus alle getallen die in de vorm van een (mogelijk oneindige) reeks van decimalen opgeschreven kunnen worden. Om deze bewering te bewijzen nemen we alle reële getallen tussen 0 en 1. Dit is maar een deel van alle reële getallen de genealogie, het stroomgebied van een rivier, geordend volgens de stroom-richting, de ordening van de reële getallen volgens hun grootte. Men zal misschien tegenwerpen, dat de reële getallen een volledig en niet partieel geordend systeem vormen. Krachtens de definitie van een partieel geordende verzameling valt echter ook elke volledi De kwantumwereld is een gekke wereld (heb ik hier al vaak geroepen). Die wordt nog gekker. In de kwantummechanica wordt vaak met het imaginaire getal i gewerkt, waarvan het kwadraat -1 is (normaal is het kwadraat van getallen, positief of negatief, positief; dat zijn dus reële getallen). In die malle kwantumwereld is dat imaginaire deel ook werkelijkheid en geen rekentruc, stellen. De reële getallen zijn de getallen die op eenduidige wijze overeenkomen met punten op een rechte. Nieuw!!: Homogeniteit (wiskunde) en Reëel getal · Bekijk meer » Reëelwaardige functie. Functie als geordend paar (x,y)met x \in X, y \in Y In de wiskunde is een reëelwaardige functie een functie waarvan de functiewaarden reële getallen zijn.

Bewijzen en redeneren II - KU Leuve

Volgens de Priemgetalstelling is de kans dat een random natuurlijk in het interval 1:x ongeveer 1/ln(x), waar x de natuurlijk logaritme is.. Dus als ik jou vertel dat x is een natuurlijk getal kleiner dan of gelijk aan 1000, dan is de kans dat het een priemgetal is volgens de formule ongeveer 1/ln(1000) = 14.5% Rationele getallen o De gehele getallen kunnen verder worden uitgebreid met de echte breuken positief en negatief o Ook gehele getallen kunnen als breuk geschreven worden bv. 5= 10/2: onechte breuken o Echte breuken kunnen ook in decimale vorm worden geschreven= komma getallen Reële getallen o Getallen met oneindig veel cijfers na de komma o Bestaan decimale vormen die nooit afbreken of. De tensoren vormen de basis voor alle tensoren Er geldt dus Een algemene tensor is een som over eenvoudige tensorproduct tensoren Een tensor is een lineaire afbeelding van M 1 -vormen en N vectoren naar de reële getallen (zie het weer als een apparaat met M+N sleuven Getal zodat 50% van de waarnemingen kleiner of gelijk is en de andere helft groter of gelijk is aan dat getal. Me= waarde van de (##### N + 1. 2 ) ⅇ. term. Gegeneraliseerde mediaan, als de mediaan niet langer een concreet bestaand getal uit de reeks is. ##### Symmetrische verdeling te herkennen aan het feit dat Me = ́ x (##### ¿ Moals de. De verzameling gehele getallen is gesloten onder optellen, aftrekken en vermenigvuldigen: elke optelling, aftrekking of vermenigvuldiging van twee gehele getallen levert opnieuw een geheel getal.De verzameling is niet gesloten onder de bewerking delen: niet elke deling van twee gehele getallen levert opnieuw een geheel getal op, bijvoorbeeld 1/2 is een rationaal getal

Deze woordenlijst hoort bij het boek Robert A. Adams, Christopher Essex. Calculus, a complete course, (Toronto, Pearson).Dit boek wordt gebruikt bij de vakken Infinitesimaalrekening A en Wiskundige Technieken aan de Universiteit Utrecht, en ook aan andere universiteiten. Deze woordenlijst kan gebruikt worden door iedereen op de hele wereld die dat wil De absolute waarde van het verschil tussen het te benaderen reëel getal en het rationale getal dat dit reële getal benadert is een ruwe indicator van hoe goed de benadering is. La valeur absolue de la différence entre le nombre réel à approcher et le nombre rationnel qui l'approche fournit une mesure brute de la précision de l'approximation Getallen zoals 34, 34,01 en 34,000367063 zijn geldige decimale getallen. De grootste precisie die als Decimaal getal kan worden weergegeven is 15 cijfers lang. Het decimale scheidingsteken kan overal in het getal staan. Het type Decimaal getal correspondeert met de manier waarop getallen in Excel worden opgeslagen