Home

PC 124 lonen april 2022

Geen loonindexering arbeiders PC 124 in april

Studentenloon. (geldig sinds 01/07/2020 tot 30/06/2021) Jobstudenten die een bouwopleiding volgen: 10,473 €/u. Jobstudenten die geen bouwopleiding volgen: 9,607 €/u. Pc 124 Barema Uurlonen Vanaf 1 Januari 2021 BOUW - PC 124 MINIMUMUURLONEN VAN 1 JANURAI 2021 TOT 31 MAART 2021 Indexcoëfficiënt: 0,99911976 1. BASISCATEGORIEËN Uurloon cat. I (ongeschoolde) € 14,740 (=) cat. I A (1ste ongeschoolde) € 15,472 (=) cat. II (geoefende) € 15,713 (=) cat. II A (1ste geoefende) € 16,498 (=) cat. III (geschoolde 1° graad) € 16,711 (=

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2019. 01/01/2019: Index: Index loontoeslag petrochemie. Index: Vorige lonen x 1,0061417. (M) Vanaf de eerste betaalperiode van januari 2019. Index: Index vergoedingen kost en huisvesting. 01/10/2018: Indexatie loontoeslag petrochemie. Indexatie vergoedingen kost en huisvesting. Indexatie: Vorige lonen x 1,0043033 (M Update mobiliteitsvergoeding bouw (PC 124.00) en elektriciteit (PC 149.01) 2020. Quasi jaarlijks in januari worden de lonen aangepast naar de index. En dat is ook het geval wat betreft de mobiliteitsvergoeding in bouw en elektriciteit. Vanaf 1 mei 2020 worden ook deze bedragen aangepast

PC 124 5 2. Minimumlonen (bruto) Januari 2019 (Indexatie met 0,6141687 % met uitzondering van de studentenlonen ) Voor de ondernemingen waar de betaalperioden niet op de eerste dag van de maand beginnen te lopen, geldt de regel dat de loonaanpassingen ten gevolge van de koppeling aan het indexcijfer va Lijst indexaties en loonaanpassingen april 2020 PC. BENAMING. VERHOGING. WELKE LONEN? 109.00. Kleding- en confectiebedrijf. 0.39%. Alle lonen

Lonen bouw vanaf 1 juli 2021. Raadpleeg hier de lonen in de bouwsector vanaf 1 juli 2021. 28.06.2021. Nieuws Studentenloon (geldig sinds 01/07/2020): • Jobstudenten die een bouwopleiding volgen: 10,473 €/u • Jobstudenten die geen bouwopleiding volgen: 9,607 €/ 2% geïndexeerd vanaf 1 april 2020. Je vindt de nieuwe bedragen in deze Info Flash. Draag zorg voor jezelf en je naasten! Gaëtan Stas INHOUD Lonen arbeiders 1 Lonen administratieve bedienden2 Lonen operationale bedienden3 Premies2-3 De coronacrisis in de sector4 042020 PB-PP B-27661 BELGIE(N)-BELGIQUE CONTACTEER ONS We blijven tot u BOUW | PC 124 2. Kost, huisvesting en toeslag petrochemie Vanaf 1 juli 2021 heb je recht op volgende bedragen: 1. Scheidingsvergoeding: a. Huisvesting: € 13,44/dag (+ € 0,08) b. Kost (voeding): € 28,14/dag (+ € 0,17) c. Totaal: € 41,58/dag (+ € 0,25) 2. Toeslag petrochemie: € 0,639 (+ € 0,003) 3. Syndicale premie (ook sociaal voordeel genoemd

Bouwunie - Lonen bouwvakarbeider

 1. imumlonen, barema's en werkelijke lonen, in onze sector in april 2020 met 2% verhogen. De aangepaste bedragen vind je hier
 2. imumlonen van de bouwvakarbeiders zijn afhankelijk van de graad van beroepsbekwaamheid van de arbeider. De cao onderscheidt 6 categorieën van arbeiders. Arbeiders Bouw
 3. Paritair comite voor bouwsector (PC 124) Tewerkstellingsakkoord 2019 - 2020. E-mail. Afdrukken. In juni 2019 hebben de sociale partners van dit Paritair Comité een sectoraal akkoord 2019-2020 afgesloten. Dit sectorakkoord geldt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020

- Indexering lonen arbeiders PC 124 per 1 april 2020 : EXTRA BouwFlash 26/03/2020 - Nieuwe FAQ op de coronapagina van de Confederatie Bouw : EXTRA BouwFlash 26/03/2020 - Waalse omzendbrief betreffende overheidsopdrachten: overleg met de bedrijven en gezond verstand zijn de kernwoorden van de Waalse regering : BouwFlash 26/03/2020

Referteperiode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien volgende koopkrachtverhoging op ondernemingsniveau werd toegekend: - Invoering of verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1,60 EUR indien de werkgeversbijdrage voor 8 april 2016 maximaal 5,31 EUR bedroeg In de bouwsector (PC 124) gelden specifieke sociaal-juridische spelregels die het nodige studiewerk vergen. Als (beginnende of ervaren) personeelsmedewerker is het belangrijk dat je deze regels goed kent en toepast. Deze praktijkopleiding maakt je wegwijs in de specifieke regelgeving van deze sector. Na deze opleiding 02 Februari 2020 Bejubeld n verguisd: de index, die mee uw loon bepaalt, bestaat 100 jaar De index, het systeem waarbij de lonen en uitkeringen aangepast worden aan de levensduurte, viert dit jaar zijn 100e verjaardag In 2005, werd binnen PC 227 een CAO afgesloten met betrekking tot de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In de wet van april 2015 mbt de loonindexblokkering werd echter uitdrukkelijk bepaalt dat in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en.

INDEXPROGNOSE 2019-2020 124 PC voor het bouwbedrijf jan-19 Ongeveer + 0,59989 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen 303 PC voor het filmbedrijf april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen 303.1 PSC voor de filmproductie april-1 PC 124 Bouwbedrijf (PDF, 414.99 KB) PC 126 Stoffering en houtbewerking (PDF, 631.48 KB) PSC 140.03 Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden : deelsector rijdend personeel (PDF, 418.55 KB) PC 144 Paritair Comité voor de landbouw (zonder vlasteelt, de hennepteelt en de eerste verwerking van vlas en/of hennep) (PDF, 232.55 KB) PC 145. Bouwbedrijf (PC 124) 01.01.2019 - 31.03.2019 Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema. 1. Basisbarema Categorie I Categorie I A Categorie II Categorie II A Categori

Forfaits waarop de rsz-bijdragen voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw worden berekend (vanaf 1 april 2020); De lonen en de vervoerskosten in de dienstenchequesector (PC 322.010) (april 2020). Overige sectoren. Voor de overige lonen moet per sector nagegaan worden wat de collectieve arbeidsovereenkomst over de loonindexering bepaalt aan een gelijkwaardige andere verzekering), te storten vanaf 1 januari 2020 in een verzekeringsstelsel op ondernemingsniveau. Besteding volgens bedrijfsakkoorden gesloten tegen uiterlijk 31 december 2024. 106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken M* (S) Vorige lonen x 1,000281 (+0,0281%) of basislonen 2019 x 1,0000937 (+0,00937%)

BouwFlash - April 2021; BouwFlash - Maart 2021; BouwFlash - Februari 2021; BouwFlash - Januari 2021 : BouwFlash - December 2020; BouwFlash - November 2020; BouwFlash - Oktober 2020; BouwFlash - September 2020; BouwFlash - Augustus 2020; BouwFlash - Juli 2020; BouwFlash - Juni 2020; BouwFlash - Mei 2020; BouwFlash - April 2020; BouwFlash - Maart 2020 INDEXPROGNOSE 2020-2021 114.1 à 4 PC voor de steenbakkerij april-21 + 0,50 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen 115 PC voor het glasbedrijf aug-21 lonen 124 PC voor het bouwbedrijf okt-20 Ongeveer + 0,30000 % op de minimumlonen en de reëel betaald PC 124 - BAREMA VANAF 1 APRIL 2020 De lonen van de bouwvakkers stijgen op 1 april 2020. Deze zullen door Accuria automatisch worden aangepast. U kan de nieuwe baremalonen terugvinden op onze website www.accuria.be . Zorgen voor elkaar is wat nu echt telt Dat betekent dat de lonen, barema's en werkelijke lonen, in onze sector in april 2020 met 2% verhogen. Een cao van 30 juni 2009 bepaalt het minimumloon voor PC 329.03. Door de indexering bedraagt dat minimumloon vanaf 1 april 2020 1.726,56 euro

Loonaanpassingen op 1 april 2020. 23.04.2020. Februari 2020 Maart 2020 Variatie; Index der consumptieprijzen (basis 2004) 109,71: 109,53 107,25 107,49 Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties. PC Paritair comité. Andere. In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 april 2020. Download. baremas1april2020.xlsx. als xlsx (440,67 KB LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 april 2020 Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 april 2020 tot en met de maand volgende op deze waarin de spilindex van 109.34 punten wordt overschreden, en dit voor volgende subsectoren van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- e

Bouwunie - Bouw (PC124

In de databank staat een actueel overzicht van de geldende sectorale minimumloonbarema's. De databank verzamelt de brutoloongegevens vanaf 01/01/2008 en past ze aan zoals voorgeschreven door de sectorale CAO's, o.a. met de indexeringen en de conventionele loonsverhogingen. Naast de loonbarema's zijn er per paritair (sub)comité documenten. Het Indexcijfer. Afgevlakte index Mei 2021= 108,50 punten. Inflatie = 1,46 %. Consumptieprijsindex : statbel.fgob.be . De volgende indexaanpassing van 2% voor de scheikunde sector (PC 207 en PC 116) komt er als het 4-maandelijkse gemiddelde (= spilindex) de 110,66 punten overschrijdt NICP reeds in april 1995 het geval zou zijn geweest. De daaropvolgende uiteenlopende 1 Slechts een zeer beperkt aantal paritaire comités, zoals PC336 (voor de vrije beroepen) en PC100 (aanvullend PC voor de werklieden), garanderen de indexering enkel voor werknemers die het minimumloon verdienen

Hogere lonen en uitkeringen door overschrijding spilindex De spilindex is overschreden. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van overheidspersoneel in april 2020 met 2%. Ook in jouw sector kunnen de lonen mogelijk aangroeien 02 Februari 2020 Bejubeld én verguisd: de index, die mee uw loon bepaalt, bestaat 100 jaar De index, het systeem waarbij de lonen en uitkeringen aangepast worden aan de levensduurte, viert dit jaar zijn 100e verjaardag Loonaanpassingen op 1 april 2020 Loonaanpassingen op 1 maart 2020 Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties. Minimum flexiloon voor de gebruikers ressorterend onder PC 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314 Het minimumloon is PC 319.01 is vanaf 1 april 2020 1.858,38 €/maand of 11,2857 €/uur. De sociale secretariaten Securex en Easypay zullen sowieso de noodzakelijke aanpassingen automatisch doen, zodat indien nodig het loon van je persoonlijke assistent tewerkgesteld binnen PC337 automatisch wordt aangepast tot het minimumloon van PC319 Datum: 6 maart 2020. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%. In februari 2020 werd de spilindex overschreden. Vanaf 1 april 2020 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,7410. Als gevolg hiervan stijgen de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%

PC 124 - Loon- en arbeidsvoorwaarden 2019-2020 Algemene

LONEN ARBEIDERS PC 140.03 Jaarlijks, op 1 januari, worden de lonen voor de arbeiders uit PC 140.03 aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. De baremalonen worden op 1 januari 2020 geïndexeerd met 0,88%. De werkelijk betaalde lonen boven barema worden verhoogd met hetzelfde bedrag Eind april van dit jaar werden op federaal en interprofessioneel niveau de loonnorm en verschillende tewerkstellingsmaatregelen vastgelegd die de basis vormen voor de sectorale onderhandelingen. Binnen PC 207 werden deze onderhandelingen intussen gevoerd, wat eind juni resulteerde in een sectorakkoord voor de jaren 2019 - 2020 (geldig van 01.01.2019 tot en met 31.12.2020) Berekening mobiliteitsvergoeding onder PC 124. De mobiliteitsvergoeding is een financiële tegemoetkoming voor verplaatsingskosten voor werknemers in sectoren waar de werkplek niet vastligt. Denk aan arbeiders in de bouw (PC 124), maar ook elektriciens (PC 149), metaalarbeiders (PC 111) en tuinbouwers (PC 145)

Nieuwe loonbarema's PC 124 vanaf 1 januari 2021 Nieuws

Als deze spilindex bereikt of overschreden wordt, dan worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%. Bijvoorbeeld: eind februari 2020 werd de spilindex overschreden. Dit betekent dat er voor de ambtenaren in dienst een indexaanpassing is voor de wedde van april 2020. Maart 2020 is een wachtmaand 1 april 2020*: 3% 1 oktober 2020*: 2% 1 april 2021: 1,5% 1 oktober 2021: 1,5% 1 januari 2022: 2% 1 juli 2022: 1%. 2. Ondernemingen die in 2019 en/of in 2020 als voorschot op de nieuwe CAO reeds een verhoging hebben gegeven mogen deze verrekenen met de CAO-verhoging van 1 april 2020 en indie Per 1 juli 2020. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt Lonen arbeiders PsC 149.01. De lonen van de arbeiders worden geregeld conform de cao's die afgesloten werden in het Paritair Subcomité voor de Elektriciens (PSC 149.01).. Naast de beroepsclassificatie en de loonvorming heeft u de bepaling van de minimum uurlonen en het barema dat rekening houdt met de anciënniteit.. Bovendien zijn er een aantal specifieke bepalingen die eveneens betrekking.

Loonindexaties - EASYPAY GROU

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2021 op 1,6% en in 2022 op 1,9% uitkomen, tegenover 0,74% in 2020 en 1,44% in 2019. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale. Loonsverhoging voor de bedienden van PC 200? De regering heeft de loonnorm voor de jaren 2019 en 2020 vastgelegd op 1,1%. Deze loonmarge wordt in eerste instantie ingevuld door de sectoren. Op 1 juli 2019 werd in het paritair comité 200 (het aanvullend paritair comité voor de bedienden) een cao inzake de koopkracht voor de bedienden afgesloten COLUMN - Lonen stijgen 4,6% in 2019-2020 De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven publiceerde deze week haar rapport over de beschikbare marge voor de loonstijging in de komende twee jaar. Het cijfer dat daarbij het meest opgepikt werd, was de 0,8% maximale ruimte voor loonstijging in 2019-2020

Loonschaal I - 01/2020. van toepassing vanaf 1 januari 2020. Loonschaal II - 01/2020. van toepassing vanaf 1 januari 2020. Loonschaal studenten - 01/2020. van toepassing vanaf 1 januari 2020. Loonschaal jongeren - 01/2020. van toepassing vanaf 1 januari 2020. Loonschaal I - 01/09/2019 Overschrijding van de spilindex verschoven naar maart 2020. 10-01-2020. Het merendeel van de lonen in de social profit evolueert volgens een mechanisme van automatische indexering. De FOD Economie publiceerde de gezondheidsindex en de consumptieprijsindex van december 2019 en het Federaal Planbureau publiceerde net de inflatievooruitzichten

Update mobiliteitsvergoeding bouw (PC 124

Lijst indexaties en loonaanpassingen april 2020 - Nieuw

124.00 - Bouw - het AC

Vanaf 1 december 2018 ontvangt het personeel van de organisaties actief in de kinderopvang met subsidietrap 2b, een haard- of standplaatsvergoeding gelijk aan 25,86% van de bedragen die werknemers krijgen in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een haardtoelage van 26,48 euro De gezondheidsindex wordt gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015). De afgevlakte gezondheidsindex, kortweg ook afgevlakte index genoemd (= de gemiddelde waarde van de gezondheidsindexen van de 4 laatste maanden), is de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden Klik hier om de calculator van de geïndexeerde IFIC barema fase 1 op 1 maart 2020 te downloaden (versie juli 2020). De in juli 2020 uitgevoerde aanpassing van de calculator betreft enkel de REVA's en de IBW's binnen de geregionaliseerde sectoren (integratie van de haard- en standplaatsvergoeding in het minimumloon) - vorige lonen x 1,02 - ook voor de ploegenpremie: 117 paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel: Index S: 0,2017% - Vorige lonen x 1,002017 of basislonen 2016 x 1,0431: 124 paritair comité voor het bouwbedrijf: Index M: 0,41997% - vorige lonen x 1,0041997 - vanaf de eerste betaalperiode van april 2018 - index vergoedingen kost. Indexprognose januari 2020 PC 200. Elk jaar, in januari, worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn aan de index der consumptieprijzen

Spilindex overschreden: lonen stijgen met 2% vanaf april 202

Loonschaal arbeiders Paritair Comité (PC 124) - Bouwjob

 1. Verlenging pensioenpremie PC 124.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 124.00 (bouwnijverheid) een premie van 0,16 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021
 2. Met ingang van 1 februari 2021 worden de maximale nakosten begroot op € 124,-. Vergoeding uittreksels Voor wat betreft vergoedingen van uittreksels en overige tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt verwezen naar Tarieven gerechtsdeurwaarders (KBvG) (kbvg.nl) en kosten (kbvg.nl)
 3. Werkgever? In het 'Handboek Loonheffingen 2020' vindt u alles over de loonheffingen voor 2020. De 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' is in het handboek verwerkt
 4. Belastingmaatregelen vanwege corona na 1 juli 2021. 27-5-2021 16:30. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft het (nu demissionaire) kabinet verschillende fiscale maatrelen ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen. Veel van deze maatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021
 5. vanaf 2020: aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Noodzakelijkheidscriterium werkkostenregeling. Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang
 6. Je werkgever mag jou als werknemer een vergoeding geven voor de voorzieningen die je nodig hebt om thuis te werken. Zo'n vergoeding rekent de Belastingdienst tot de zogenaamde vrije ruimte. Dit betekent dat je geen belasting hierover hoeft te betalen. Door de coronacrisis is de maximale vrije ruimte op basis van je fiscale loon verhoogd tot 3.
 7. 09-09-2006 - Tekst CAO boekje CAO grafimedia 2018-2020 beschikbaar. Loonsverhogingen. Onderstaand een overzicht van de salarisverhogingen in de CAO voor de grafimedia: 01-07-2012: 2 procent salarisverhoging. 01-01-2013: 1 procent salarisverhoging. feb-2016: 1.000 euro eenmalige uitkering. 01-04-2016: 1,5 procent salarisverhoging

Paritair comite voor bouwsector (PC 124

17 juli 2018 - Deze maand gaan de nieuwe hogere salarisschalen voor ziekenhuismedewerkers in. Zoals afgesproken in de cao gaan de salarissen vanaf juli 2018 met 2 procent omhoog. Een jaar geleden kregen ziekenhuismedewerkers een nieuwe cao. Daarin werden twee salarisverhogingen afgesproken: 1,75 procent per 1 juli 2017 en 2 procent per 1 juli 2018 Met onderstaande berekening kunt u zelf het nettoloon berekenen uit uw bruto salaris. Deze bruto-nettoloon berekening geldt voor 2021 (en 2020). als u al met pensioen bent netto AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering. En voor het loonstrookje van een dga: nettoloon dga. Deze bruto-netto berekening berekent wat er uitbetaald wordt Get the latest official Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter network adapter drivers for Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista and XP PCs. Update drivers with the largest database available 107 inwoners verdronken in 2020. 23-7-2021 00:00. Europese webwinkels verkochten ruim 63 procent meer aan Nederlanders. 23-7-2021 00:00. 10,3 % Investeringen groeien met ruim 10 procent in mei. 22-7-2021 06:30. Werkloosheid in juni onder 300 duizend. 22-7-2021 06:30 Wat is een marktconform salaris? Een marktconform salaris is een salaris in overeenstemming met de markt. Met andere woorden: heb je een job met een marktconform loon, dan krijg je het maandelijkse inkomen dat de meeste andere professionals in jouw functie en branche (gemiddeld) krijgen. DOWNLOAD GRATIS DE SALARISGIDS

BouwFlash - Maart 202

Alles over je maandelijkse salaris, je salarisschaal (barema), eindejaarstoelage, vakantiegeld en andere vergoedinge Enjoy this video.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..

PC 124: werken in de bouwsector - Acert

 1. The April 2020 Monthly Rollup. Some customers using Windows Server 2008 R2 SP1 who activated their ESU multiple activation key (MAK) add-on before installing the January 14, 2020 updates might need to re-activate their key. Re-activation on affected devices should only be required once. For information on activation, see this blog post
 2. 5 april. 5 juli. 5 oktober. 5 januari. saldo. 30 april. 31 juli. Indien er in K-2 geen personeel tewerkgesteld is en de werkgever behoort tot het PC 124 (Bouwbedrijf), dan moet men nagaan of forfaitaire voorschotten verplicht betaald moeten worden in de bouwnijverheid voor het kwartaal K.
 3. Deze feestdagen zijn nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, Pasen (zondag en maandag), Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei, officiële feestdag eens in de 5 jaar, zoals in 2020 en 2025), Hemelvaartsdag, Pinksteren (zondag en maandag) en Kerstmis (25 en 26 december)

Loonindex - Wanneer is de volgende indexaanpassing

 1. Dan krijgt u uitstel tot en met 3 april 2020 voor de aangifte van februari 2020, i.p.v. slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode. Voor het indienen van de btw-aangiften van de maand maart 2020 werd uitstel verleend tot 7 mei 2020
 2. 2
 3. De gezondheidsindex is de index die men dient te gebruiken voor het indexeren van alle huurcontracten die na januari 1994 zijn opgesteld. Deze is dikwijls vergelijkbaar met de consumptieprijsindex, maar tabaksproducten, brandstof voor wagens en alcoholische dranken zijn hier niet in opgenomen
 4. der overhouden dan bij een normaal maandloon. Berekening netto eindejaarspremi
 5. imumlonen in de tabel zijn in Euro (€). De
 6. An ongoing analysis of Steam's player numbers, seeing what's been played the most
 7. De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2020. De automatische indexatie inkomstenjaar 2019. Fiscale kerncijfers AJ 2020. Fiscale indexatie inkomsten 2019

Indexatie van de lonen mediart

 1. lopende cao's in pc 304. In elke sector gelden er afspraken over tewerkstelling die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Deze overeenkomsten worden gesloten tussen de werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties. Hieronder vind je de lopende cao's van de podiumkunsten- en muzieksector pc 304
 2. Door de Consumentenbond voor de 5e keer uitgeroepen tot 'Beste Koop' (Bron: test matrassen Consumentenbond mei, december 2020 en februari, april, juli 2021. Meradiso 7-zones koudschuimmatras H2, 90 x 200 cm: Beste Koop.
 3. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant

LIMBURG 2020 _____ 1. Aanbeveling voor collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie Hoofdperiode: van maandag 13 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020 (= 14 werkdagen) 6 resterende vakantiedagen, vrij te kiezen 2. Verplichte feest- en rustdagen Feestdagen Rustdagen 2020 2020 Woensdag 1 januari Maandag 13 april Vrijdag 1 mei Donderdag 21 me Uiteindelijk zakte de waarde naar 2.862 euro. In 2019 begon het herstel. Op 26 juni 2019 bereikte bitcoin met ruim 12.000 euro het hoogste punt van dat jaar. Sindsdien daalde de koers weer, maar vooral 12 maart 2020 was een gitzwarte dag voor bitcoin. Alle financiële markten vielen om, en de koers van bitcoin halveerde De lonen van mensen die in dienst zijn van een bedrijf of instelling stijgen volgend jaar naar verwachting met ongeveer 3%. Dat meldt het economisch bureau van ABN Amro 2020 Regels 1 januari Regels 1 januari 2014 - 1 april 2014 (KB 21 februari 2014) (PDF, 29.57 KB) Sleutelformule vanaf 1 januari 2013 (PDF, 124.04 KB) 201 Cao van 16 maart 2020 - tijdelijke werkloosheid bedienden. Regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden. 323 cao bijkomende werkloosheidsvergoeding.pdf