Home

Benadering LVB

Communicatie en benadering/bejegening aanpassen aan een LVB. Aan het uiterlijk van iemand is vaak niet te zien dat iemand functioneert op het niveau van een LVB. Daardoor worden mensen met een LVB nogal eens op een hoger niveau ingeschat en aangesproken (van weten, kunnen en aankunnen) dan waartoe ze werkelijk in staat zijn Communicatie & Benadering. Quick Scan LVB. Meer weten? Bij mensen met een LVB is het belangrijk een rustige en gelijkwaardige houding aan te nemen. Pas de communicatie aan op het niveau van de persoon met een LVB en gebruik korte zinnen zonder moeilijke woorden. Dit is belangrijk, omdat de boodschap anders niet wordt begrepen of verkeerd overkomt Een passende benadering voor mensen met een LVB. De beste manier om criminaliteit effectief terug te dringen en recidive te beperken, is door een interventie in te zetten die aansluit op de persoon en op het delict dat gepleegd is. Helaas worden mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het strafrecht vaak niet als zodanig herkend. Wat u moet weten over communicatie bij LVB. Bij de communicatie richting mensen met een LVB is het belangrijk een rustige en gelijkwaardige houding aan te nemen. Gebruik korte zinnen (5-7 woorden) zonder moeilijke of buitenlandse woorden. Gebruik geen verwijswoorden (woorden die verwijzen naar een woord dat eerder is gebruikt, zoals die, dat. gedeelte van de cliënten met LVB over het hoofd wordt gezien met alle gevolgen van dien. Wanneer zo'n groot gedeelte van onze doelgroep vermoedelijk LVB heeft, waarom zouden we in onze algemene benadering dan niet hierop insteken? LVB-benadering, tenzij Definitie In de praktijk wordt LVB gedefinieerd als een intelligentiequotient van 50-70 me

Licht verstandelijke beperking (LVB) - Kenniscentrum LV

In de oplossingsgerichte benadering wordt hier steeds weer de aandacht op gericht. De cliënt ziet zichzelf hierdoor gespiegeld op een manier die maakt dat hij zich gewaardeerd en competent voelt, waardoor hij uiteindelijk zijn competente gedrag vergroot en verder uitbouwt. Veel LVG-ers hebben een laag zelfbeeld Op deze website staat informatie over wat een LVB is, maar ook hoe een LVB te herkennen, en hoe de communicatie en benadering daarop aan te sluiten. Kennisbundel LVB - Doelgroep (LVB) - Vilan LVB.4 In dit artikel wordt de term LVB gebruikt voor de gehele groep met een IQ van 55-85, mensen met zwakbegaafd-heid (IQ 75-85) en problemen op meerdere levensgebie-den hebben vaak baat bij een benadering op LVB-niveau (IQ 55-75). Casus Daniel Daniel (29 jaar) is op zijn 19e vanuit de Antillen naar Nederland gekomen. Vanaf zijn jeugd. Mensen met een LVB starten doorgaans vroeger met middelengebruik [1] en het gebruik is vaker problematisch [1,2]. Het hogere risico op problematisch middelengebruik hangt samen met een combinatie van risicofactoren zoals een lage sociaal economische status, gedrags- en psychiatrische problemen, gebrekkige coping vaardigheden en problemen op het gebied van werk, dagbesteding en financiën [4]

De schemagerichte benadering voor LVB-jongeren (SGB-LVB) is ontwikkeld door Almata JeugdzorgPlus. We willen deze methodiek graag met anderen delen, maar wel in overleg. Deze uitgave maakt onderdeel uit van een reeks uitgaven (handboek, werkboek, theoretische beschrijving) en is te verkrijgen bij: Almata JeugdzorgPlus O.L. Vrouwe Ter Duinenlaan 19 Communicatie & Benadering; Hoe voert u een gesprek? Ga samen op zoek naar sterke kanten en krachten. Aanpassen aan het niveau van de persoon met een LVB is een wederzijds proces, waarbij u als hulpverlener uw perspectief moet aanpassen. Wees oprecht en nieuwsgierig en ga niet uit van een vooropgezette mening Dat veel mensen met een LVB moeite hebben met het in acht nemen van regels, blijkt wel uit het feit dat deze groep in de gevangenis fors oververtegenwoordigd is. Gelukkig loopt het meestal niet meteen zo'n vaart dat ze in de problemen komen met politie en justitie. Maar ook thuis, op school, op het werk en in de leefgroep gelden regels

Communicatie & Benadering Quick Scan LVB Meer weten? U bevindt zich hier. Communicatie & Benadering; Handvaten bij communicatie; In het algemeen geldt dat meer tijd nemen voor een gesprek belangrijk is. Laat zien wat je bedoelt, doe het desnoods voor of doe het samen en laat het nadoen. Hoe concreter een. voor een passende benadering van mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking (LVB) of autisme (ASS) bij de aanpak van personen met verward gedrag MEE NL Mei 2018 VERWARD GEDRAG NAH, LVB EN ASS BETER IN BEELD NIET-ZICHTBARE BEPERKINGEN: EEN HANDREIKING MET CHECKLIS De presentiebenadering is gericht op het onwikkelen van een relatie tussen cliënten en hulpverleners. Met de presentiebenadering kun je als begeleider samen met andere hulpverleners en cliënten zorg afstemmen en laten aansluiten bij de zorgvraag van cliënten. Kenmerkend voor de presentiebenadering is dus: er zijn voor de ander De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is ontwikkeld door het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking. Bij de ABB draait het om de begeleidingsrelatie. Onderzoek naar algemene therapiefactoren en cliënttevredenheid wijst uit dat kwaliteitsbeleving van de cliënt voor het grootste deel bepaald wordt door deze relatie. Maar er is meer: de ABB creëert voorwaarden voor een goede begeleiding en.

Communicatie & Benaderin

Cognitieve gedragstherapie voor jonge mensen met een LVB. Voor behandelaren die cognitieve gedragstherapie (CGT) aan kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een LVB geven of hier nog over nadenken is er een gratis handreiking die veel handvatten biedt. Een helder 4-stappenplan geeft een praktisch overzicht Mensen met een LVB reageren vaak met weerstand op sturing en adviezen. De oplossingsgerichte werker vertrekt vanuit de cliënt, die gezien wordt als de expert. De cliënt kent zijn probleem het beste, eerdere successen en uitzonderingen op het probleem worden in kaart gebracht en gebruikt om meer in de richting van de gewenste situatie te komen Beter omgaan met verward gedrag. Mensen met autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen verward gedrag vertonen en zo overlast geven in hun omgeving. Begripvol omgaan met dit gedrag helpt. Om professionals hierbij te ondersteunen hebben MEE NL en Vilans verschillende persona's beschreven lvb-vriendelijke intake in de verslavingszorg (VanDerNa-gel e.a. 2017c). Het vóór de kennismaking verzamelen van achtergrondin-formatie bij ketenzorgpartners, en het in taalgebruik en bruik is tezamen met een oplossingsgerichte benadering en technieken uit de motiverende gespreksvoering vaak d

Licht verstandelijk beperkte (LVB) cliënten vormen in vele opzichten een kwetsbare groep. Bij jeugdigen met een LVB komen meer psychiatrische stoornissen, meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag, meer antisociaal en delinquent gedrag voor dan bij jeugdigen met een IQ boven de 85 (Dekker, Koot, Van der Ende & Verhulst, 2002; Van Nieuwenhuijzen et al., 2006) Praktijkboek over oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking. 22,70. Verkoop door bol.com. Kompas - Licht verstandelijke beperking. 26,00. Verkoop door bol.com. Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking. 45,90. Verkoop door bol.com

Een passende benadering voor mensen met een LVB Mijn

Zij zouden bij een vermoeden van LVB in hun communicatie en benadering rekening kunnen houden met iemands mogelijke beperking en hen ook op het spoor kunnen zetten om ondersteuning te zoeken. Communicatie. De toegankelijkheid van communicatie is binnen de gemeente nog onvoldoende geregeld Cgt voor mensen met verstandelijke beperkingen. Ook cliënten met verstandelijke beperkingen kennen (kern)cognities. En ook bij deze cliëntengroep is aan cognities te werken. Alleen vraagt dit veelal een op het individu toegespitste aanpassing en benadering. Dat behandeling van cliënten met verstandelijke beperkingen niet altijd volgens. Doel Kennisgroep LVB en GGZ. Om de ondersteuning, diagnostiek en behandeling van mensen met een LVB en psychische problematiek te verbeteren is de Kennisgroep LVB en GGZ in het leven geroepen. Professionals van de deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB, vanuit beide zorgsectoren, zijn in dit kader in 2018 drie keer bijeengekomen

een tijdige herkenning van NAH, LVB en ASS en weten daarmee om te gaan, kunnen mogelijk de-escalerend werken en Zverwarde situaties [ voorkomen; als er sprake is van een combinatie van een niet-zichtbare beperking en verward gedrag het goed is te weten hoe dan te handelen en tot een gepaste benadering, zorg en ondersteuning te komen Het Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden heeft begin 2016 in opdracht van VenJ een meta-analyse uitgevoerd naar de prevalentie van lvb in het justitiële domein. Zij concluderen dat de prevalentie van personen met een lvb in reguliere detentie (vastgesteld door diagnostiek) rond de 10% ligt

Wat u moet weten over communicatie bij LV

Alhoewel de prevalentie van LVB onbekend is, is wel bekend hoe vaak de IQ-scores 50-70 en 70-85 voorkomen in de bevolking. Intelligentietests worden namelijk zo ontworpen dat IQ-scores bij benadering normaal verdeeld zijn. Het IQ is gedefinieerd als een getal op een schaal waarvan het gemiddelde op 100 ligt met een standaardafwijking van 15. O In de oplossingsgerichte benadering wordt hier steeds weer de aandacht op gericht. De cliënt ziet zichzelf hierdoor gespiegeld op een manier die maakt dat hij zich gewaardeerd en competent voelt, waardoor hij uiteindelijk zijn competente gedrag vergroot en verder uitbouwt. • Veel mensen met een LVB hebben een laag zelfbeeld Regioplan en het lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden hebben, met subsidie van ZonMw, onderzoek gedaan naar de rol die de werkalliantie tussen jongeren met een LVB en hun begeleiders speelt in de mate waarin de jongeren gemotiveerd zijn voor begeleiding. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren met een licht LVB een heel. LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond. Kinderen die licht verstandelijke beperking hebben en behoren tot een multiculturele groep zullen min of meer dezelfde ondersteuning nodig hebben als ieder ander kind met LVB. Toch moeten hulpverleners rekening houden in hun benadering met een aantal aspecten

Handvatten voor begeleiding van mensen met een psychische aandoening of een LVB. dinsdag 29 maart 2016. Divosa heeft een reeks producten gemaakt, gericht op dienstverlening aan mensen met een psychische aandoening of lichte verstandelijke beperking: een werkwijzer, een kenniswijzer, een training, een e-learning en een instrument dat ingezet kan. Regieversterkende benadering. - Heeft bijzondere aandacht voor situaties rond (L)VB waar (jonge) kinderen bij betrokken zijn. Toont in het dagelijks werk kennis te hebben over (L)VB, de daarbij behorende gedragskenmerken, en de gevolgen daarvan op de naaste (n). Signaleert dreigend isolement van ouders/brusjes en maakt dit bespreekbaar bij.

  1. or leer je op te komen voor de belangen van mensen met een LVB
  2. belevingsgerichte benadering staat evidence based practice (EBP) niet in de weg. Aansluitend bij EBP is het aan te bevelen om van elke benaderingswijze of methode de effectiviteit of therapeutische waarde objectief te beoordelen voordat toepassing in de praktijk wordt aangemoedigd
  3. Bejegening van de patiënt met LVB vraagt een persoonlijke benadering in plaats van een 'one size fits all'-benadering (Thompson et al., 2009). Eigenschappen passend bij een goede bejegening zijn eerlijkheid en vertrouwen, integer en consequent zijn, zich niet persoonlijk aangevallen voelen, kunnen vergeven, persoonlijke betrokkenheid en ruimt
  4. Aanleiding van de LVB-profielenstudie Mensen met een LVB vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Mensen met LVB ervaren vaak problemen met een meervoudig karakter. Dit vraagt daarmee om een intersectorale en interdisciplinaire benadering. Momenteel is een dergelijke aanpak nog beperkt aanwezig
  5. de LVB. Een individuele benadering is daarom essentieel - meer nog dan gebruikelijk. Hoe moeten diagnostiek, zorg en begeleiding voor de doelgroep eruitzien? Screening en diagnostiek Hoewel LVB-problematiek belangrijke implicaties heeft voor de te volgen behandelstrategie, word

Omgaan met ouders en jeugdigen met een LVB - Omgaan met

(mst-lvb). De meeste van de in deze publicatie opgenomen methoden bou - wen hun ontwikkeling op een theoretisch kader en in de praktijk opgedane ervaringen. Naast de ontwikkelingen binnen het veld van de zorg aan mensen met een beperking zelf vindt er aansluiting plaats bij ondersteuningsmethoden in andere zorgvelden Licht verstandelijk beperkte jongeren zijn vaak beïnvloedbaar en worden vaak misbruikt, zijn nog wat kinderlijk en naïef en kunnen hun emoties vaak niet goed uitleggen. Doordat de beperking meestal niet aan het uiterlijk te zien is, worden deze jongeren vaak overvraagd, mede doordat ze wel kunnen praten en dus verbaal sterk kunnen overkomen Oplossing: persoonsgerichte benadering. Verschillende wetten en regelingen zijn voor hen bedoeld: de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, passend onderwijs, huurtoeslag, zorgtoeslag. Maar juist die veelheid maakt het voor mensen met een LVB ingewikkeld om er een beroep op te doen. Ze gaan telkens over één probleem Apache Server at nji.nl Port 44 Mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) werden tot voor kort niet als risicogroep voor alcohol-, tabak-, of druggebruik gezien. Onterecht blijkt uit recent onderzoek. Niet onderkend gebruik kan tot problemen met de directe omgeving en maatschappij leiden. En dat vereist in dit geval een speciale aanpak. Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) gebruiken [

Tools en methodieken voor jongeren met een licht

  1. Aanpassingen aan LVB bij werken met GCT Minder op begrip (wat is dat precies voor een G) Minder op zelfreflectie en zelfsturing . Directievere benadering. Dus: keuze uit adviezen over gedachten en gedrag. Meer vanuit de situatie . Hulp uit systeem bij transfer en generalisati
  2. Doel van deze training is bewustwording van de ernst en omvang van de LVB problematiek op Curaçao, het signaleren van een LVB en het bieden van tools in de benadering van personen met die functioneren op het niveau van LVB. Verdiepingstrainingen zijn er op specifieke gebieden die mensen die functioneren op het niveau van een LVB aangaan. Er.
  3. der dan alleen een IQ. Er zijn mensen met een LVB die zich prima redden in de maatschappij, er zijn ook mensen met een gemiddeld IQ die ondersteuning nodig hebben
  4. Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving. In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek.

Een passende benadering voor mensen met een LVB In de

Aanleiding voor de verkenning is de kwetsbare positie van lvb'ers op de arbeidsmarkt en het hoge risico dat deze groep loopt op het maken van schulden. Die twee problemen hebben weer een versterkende werking op elkaar, waardoor voor de doelgroep van lvb'ers speciale integrale benadering van arbeidstoeleiding en schuldpreventie en -hulp. Twee clienten van mij LVB vallen onder deze benadering. groet, Leo Schol . Vind je dit antwoord nuttig? 0. Reageren. Janny Beernink. Gz/psycholoog en senior onderzoeker. 5 juni 2020 . Dag Conny, Ik heb er ervaring mee bij mensen met LVB. Laten we. Leer de uitgangspunten van herstel vanuit cliëntenperspectief, en ontdek het belang van het kennen van verschillende benaderingswijzen. - #samenlerenindegg

HVG, de juridische dienstverlener met een ondernemende en innovatieve benadering, startte eerder dit jaar het contentplatform 'Holland Lawyer'. Een content marketingstrategie gericht op verschillende professionals binnen bedrijven. LVB en cookies: Welkom bij LVB behandeling (SG)LVB Gedragskundigen krijgen steeds meer te maken met mensen die naast een lichte verstandelijke beperking (LVB) ook ernstige gedrags- en psychiatrische problemen hebben (LVB+). Beproefde methodieken uit de zorg voor gemiddeld begaafde mensen helpen deze complexe doelgroep meestal niet. Wat wel werkt, leert u tijdens deze opleiding Bij LVB was mijn belangrijkste klant ABN AMRO MeesPierson en het belangrijkste project Financial Focus.Financial Focus was primair gericht op de vermogende klanten van ABN AMRO MeesPierson en bestond onder meer uit een magazine dat 6x per jaar verscheen, een website met dagelijkse blogs, een dagelijkse nieuwsbrief, vlogs, animaties, posts op social media én zelfs een tv-serie: Vermogens in. Vacature: ambulant begeleider verslavingszorg LVB (24 - 36 uur in overleg) Clean Verslavingszorg is een jonge organisatie die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die te kampen met verslavingsproblematieken

Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving NVO

Algemene LVB Training ODIM Curacao | Federatie

GGZ Standaarde

LVB. Geschat wordt dat een derde deel van de gedetineerden in Nederland een LVB heeft. Onderzoek laat zien dat gedetineerden met een LVB vaker problemen ervaren binnen het gevangeniswezen dan gedetineerden zonder een LVB en het moeilijker vinden hier mee om te gaan. Doordat een LVB lastig te herkennen is bestaat het risico van overvraging Vat en licht verstandelijke beperking (LVB) De methodiek van het vat van zelfwaardering blijkt goed te werken bij jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Het model is voor deze groep mensen met name effectief vanwege de concrete en visuele insteek. Voor meer achtergrondinformatie over het vat van zelfwaardering en. Kernelementen van goede zorg zijn de multidimensionale benadering en geprotocolleerd maatwerk, gepersonaliseerde zorg voor mensen met ZB/LVB. Voor goede zorg is (vroege) (h)erkenning van zowel de zwakbegaafdheid/lichte verstandelijke beperking (ZB/LVB) als de psychische stoornis van belang Een LVB bestaat uit een combinatie van een relatief laag IQ (50-85) met een beperkt aanpassingsvermogen (en eventueel bijkomende problematiek). Er zijn meer definities, die benadering vanwege mogelijke trauma's. Bij (mogelijke) slachtoffers met een LVB geldt dit de

Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft op 2 december 2016 het rapport Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein uitgebracht. Het rapport benoemt 12 knelpunten uit de uitvoeringspraktijk in antwoord op de volgende vraagstelling: Hoe kunnen verbeterslagen aangebracht worden in de signalering en benadering van lvb-problematiek binnen de tenuitvoerlegging van. Er zijn ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij hebben problemen om voor zichzelf te zorgen. Maar in de praktijk zijn zwakbegaafde mensen vaak moeilijk te herkennen. Op werkbezoek bij een koepelorganisatie van 200 huisartsen in het oosten van het land verzamelde Angelie van der Aalst, adviseur Zinnige Gehandicaptenzorg bij Zorginstituut Nederland een. Het ideaal van autonomie van de cliënt brengt lastige dilemma's mee voor hulpverleners van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) die alcohol of drugs gebruiken. Een ander uitgangspunt kan professionals beter helpen hun werk vorm te geven De aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met schuldenproblematiek groeit. Het is een kwetsbare groep, die vaak wordt overvraagd en die - onder andere door de verstandelijke beperking - een groter risico heeft om in schulden te komen. Professionals dienen zich bewust te zijn van hun mogelijkheden en beperkingen, om zo. Het project In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen werkt aan een toolbox om mensen met een LVB meer inzicht te geven in de eigen gezondheid. 'Via de benadering van Positieve Gezondheid willen we tot een gezondere leefstijl komen voor onze doelgroepen', licht Geeske Roos toe. 'We maken daarbij gebruik van participatief actieonderzoek

Oplossingsgericht werken LVB - Scite et Cit

Alcohol en een licht verstandelijke beperking (LVB

Werk je met licht verstandelijk beperkte jeugdigen of volwassenen? Wil je hen op een oplossingsgerichte manier begeleiden? Wil je weten hoe? Oplossingsgericht werken in de hulpverlening geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief voor de cliënt het LVB 2008 heeft kunnen veroorzaken of heeft veroorzaakt. Uw benadering staat in geen relatie tot de bescherming die de Habitatrichtlijn - en daarmee de Wet Natuurbescherming - beoogt te bieden en is dus onjuist. 3 Blijkens de jurisprudentie van de Raad van State mag in de beoordeling van de gevolgen van het project voor een Natura 2000

De handreiking Cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis is opgesteld door de multidisciplinaire werkgroep van de Academische Werkplaats Kajak. Het document gaat onder andere in op het belang van een goede indicatiestelling, de minimale voorwaarden om van CGT te profiteren, de aanpassingen die nodig zijn in de behandeling van. een LVB, omdat dit om een andere benadering vraagt. Ik had eens een cliënt die in een GGZ­ instelling woonde. Dat hi een psychiatrische aandoening had, was dus duidelik. Hi had een schuld omdat hi naast de uitkering was gaan werken en dit niet had opgegeven. Ik had nog helemaal geen vermoeden gehad dat hi ee Visie en Missie LVB-P, voorjaar 2016 3 poliklinische zorg, inclusief dagbehandeling. Opname en verblijf beperken we tot situaties die daar om vragen c.q. waarin dit geïndiceerd is, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is LVB werkboeken. De LVB werkboeken zijn ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De resultaten van elk werkboek geven mogelijk aanleiding om de begeleiding aan te passen en/of diagnostiek aan te vragen. De LVB werkboeken maken onderdeel uit van de Affectief Bewuste Benadering (ABB). Elk werkboek gaat over een specifiek.

Een integrale, domeinoverstijgende benadering van mensen met een LVB is essentieel om te voorkomen dat zij (herhaaldelijk) als dader of slachtoffer in aanraking komen met justitiële organisaties. Beide rapporten zijn voor het ministerie reden om in 2017 samen met justitiële - en zorgpartners, gemeenten en departementen als VWS, OCW en SZW te proberen iets aan de genoemde knelpuntente doen (LVB) is belangrijk, omdat deze doelgroep een verhoogd risico loopt op slachtofferschap. In de visie op en aanpak van geweld in de residentiële LVB-jeugdinstellingen hebben veranderingen plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft tot doel om vanuit een sociaal-ecologische benadering de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: 'Welk

De aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met schuldenproblematiek groeit. Het is een kwetsbare groep, die vaak wordt overvraagd en die - onder andere door de verstandelijke beperking - een groter risico heeft om in schulden te komen. Professionals dienen zich bewust te zijn van hun mogelijkheden en beperkingen, om zo beter maatwerk te bieden Arbeidsparticipatie van jongeren met een LVB LCR congres 9 april 2015 Cora van Horssen, kennisadviseur Kenniscentrum UWV Henny Vleugel, Sporenadvies. Hoe nu verder met de arbeidsparticipatie Benadering van jongeren (herkennen en erkennen) ! Investeer in jongeren met lvb 9 Er bestaat voldoende kennis over de werkzaamheid van een gezinsgerichte benadering van de hulp aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Toch is gezinsgericht werken bij deze doelgroep lang geen vanzelfsprekendheid. Dit boek is een 'loot' aan de stam van Het gezin centraal', het handboek over ambulante gezinshulp. De systeem- en oplossingsgerichte principes van ambulant Het gezin centraal en LVB beschrijft wat gezinsgericht werken bij deze doelgroep precies behelst. Dit boek is een 'loot' aan de stam van 'Het gezin centraal', het handboek over ambulante gezinshulp. De systeem- en oplossingsgerichte principes van ambulante gezinshulp zijn vertaald naar de praktijk van de hulp aan ouders en jeugdigen met. Auriga is er voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblemen. Ze zijn beperkt sociaal redzaam en worden vaak overvraagd. In onze zorgverlening is een positieve benadering steeds het uitgangspunt. Daarbij staan de mogelijkheden centraal. We stimuleren de eigen regie en zelfredzaamheid van de jongere

PPT - Bianca van Kouwen Brian Twint PowerPoint

Hoe voert u een gesprek? - expertisepuntvb

Affectieve bewuste benadering LVB in Noord-Brabant en Limburg, vanuit het door hen gecreëerde samenwerkingsverband 'Jong en Lastig', besloten om hun hulpverlening waar nodig te veranderen. Er vindt een verschuiving plaats van 'zorg' naar 'ondersteuning' in hun huidige hulpverleningsaanbo Een initiatief wat nu loopt door deze benadering is bijvoorbeeld dat medewerkers van de gemeente Leeuwarden die contact hebben met burgers een workshop verzorgt door ervaringsdeskundigen met een LVB krijgen Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren met een LVB een heel concrete opvatting hebben van de werkalliantie. Vanuit hun perspectief is het voor de motivatie van de begeleiding vooral van belang om goede afspraken over de taken te maken. Dezelfde concrete benadering lijken de jongeren ook te hebben over het begrip vertrouwen Locatie Loevesteinlaan is voor bewoners met een lichte verstandelijke beperking met een complexe zorgvraag en voor bewoners bij wie de LVG benadering aansluit. De locatie bestaat uit veertien studio's met eigen douche, toilet en pantry. De bewoners zijn (jong) volwassenen met enige mate van zelfstandigheid en enige ervaring in zelfstandig wonen

Maak niet te veel regels voor mensen met een LVB Blik

Samenvatting werken als een professional en de Kleine Gids Kindermishandeling. (4) €4,49. 10x verkocht. Samenvatting Minor Jeugdhulp 2 2016/2017 - alle artikelen van de reader werken als een professional - Kleine Gids Kindermishandeling Hoofdstuk 1t/m13 Gemaakt door Gina van der Salm, Kelly Berretty en Roxanne van der Vlist. i Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp / onderbouwing / pagina 3 Voorwoord Begin jaren vijftig plonst een grote steen in de kalme vijver van de psychotherapie Professionele hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) wordt vaak te laat geboden en houdt onvoldoende rekening met de diversiteit van de doelgroep. 'Hierdoor kunnen aanwezige problemen verergeren of persistent worden', concludeert Peter Nouwens in zijn promotie-onderzoek

Handvaten bij communicatie - expertisepuntvb

Systemisch werken: een narratieve benadering. Vergroot je vaardigheden waardoor verhaal van de cliënt verruimd en genuanceerd kan worden zodat er een nieuw verhaal en meervoudige betekenissen ontstaan. Home; (LVB, dementie, multiproblemgezinnen, andere culturen). Werkwijze beperking met een complexe zorgvraag en voor bewoners bij wie de LVB benadering aansluit. De locatie bestaat uit veertien studio's met eigen douche, toilet en pantry. De bewoners zijn (jong) volwassenen met enige mate van zelfstandigheid en enige ervaring in zelfstandig wonen. Zij krijgen begeleiding bij het zelfstandig wonen maar ook bij het. Om mensen met een LVB te kunnen ondersteunen bij de moeilijkheden die zij in het dagelijks leven ondervinden, zijn aanpassingen nodig in de begeleiding. Bij een pas-sende aanpak voor mensen met een LVB wordt de com-municatie en benadering afgestemd op de kenmerken en behoeften van de doelgroep.12 Deze aanpassingen kome Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies d.d. 6 juni 2011 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming | Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongere

Handvatten voor begeleiding van mensen met een psychischeWaar gaat het mis?SchoolVerward of licht verstandelijk beperkt? | VNG

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Vacature Traject Coördinator LVB . Wij zijn op zoek naar een Traject Coördinator met een goed inzicht in en ervaring met de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het betreft een functie in Rotterdam. In de functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van (jong)volwassene Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een complexe vorm van letselschade en komt voor in allerlei vormen. Hersenletsel kan bovendien in eerste instantie onderbelicht blijven, omdat de aandacht na een ernstig trauma vaak als eerste uitgaat naar het behoud van de vitale lichaamsfuncties