Home

Veneuze trombo embolie nhg

NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie, 2015. Stein PD, Hull RD, Patel KC, Olson RE, Ghali WA, Brant R, et al. D-dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. Ann Intern Med 2004;140:589-602. Geersing GJ, Jansen KJL, Oudega M, Bax L, Hoes AW, Reitsma JB, Moons KGM lijn diepe veneuze trombose en longembolie, waarbij zowel de diagnostiek, preventie enalsook de behandeling van veneuze trombo-embolie aan de orde worden gesteld. Doelstelling Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteu-ning van de dagelijkse praktijkvoering

Laboratoriumdiagnostiek Diepe veneuze trombose en - NH

 1. Varices zijn uitgezette en meestal gekronkelde venen met vaak insufficiënte kleppen en een abnormale, soms retrograde bloedstroom. Varices komen vooral voor in de onderste extremiteiten, in het gebied van de vena saphena magna en de vena saphena parva. Varices van de benen zijn te onderscheiden in
 2. Enerzijds hebben patiënten met migraine weliswaar een verhoogd risico op een herseninfarct (zie de NHG-Standaard Beroerte). Waarschijnlijk is het risico op overige cardiovasculaire aandoeningen (hersenbloeding, myocardinfarct, mogelijk ook atriumfibrilleren en veneuze trombo-embolie) ook verhoogd
 3. Veneuze trombo-embolie (VTE) is een (gedeeltelijke) afsluiting van de diepe, veneuze vaten van het been, bekken, arm of long door een trombus. Bij een diepveneuze trombose (DVT) is sprake van een trombus in de diepe venen van het been
 4. Tromboflebitis, ook wel aderontsteking of oppervlakkige veneuze trombose genoemd, is zichtbaar als een pijnlijke, warme, rode streng, vaak in het been. De incidentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk is 1,31 (95%-BI 1,25 tot 1,37) per 1000 patiënten per jaar en loopt op met de leeftijd
 5. Veneuze trombo-embolie (VTE): diepe veneuze trombose of longembolie, dan wel een combinatie. Trombofilie: een verhoogde neiging tot het ontwikkelen van VTE (erfelijk en/of verworven) (tabe

NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie Bij de medicamenteuze behandeling van een diepe veneuze trombose (DVT) vormen cumarinederivaten en directe NHG Samenvattingskaart De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie geeft richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van diepe veneuze trombose en longembolie De literatuur die het risico op veneuze trombo-embolie bij pilgebruik in de algemene bevolking beschrijven uit de NHG standaard is hier overgenomen. Voor de non-orale hormonale anticonceptie werd gebruik gemaakt van een groot Deense cohort studie gepubliceerd in 2011 (Lidegaard, 2011) en in 2012 (Lidegaard, 2012) Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen tromboflebitis en veneuze trombo-embolie, in het bijzonder diepe veneuze trombose. Dit verband lijkt sterker voor proximale dan voor distale tromboflebitis. Echter, in de huisartspraktijk is het absolute risico op veneuze trombo-embolie bij of na tromboflebitis laag, circa 3% patiënten met veneuze trombo-embolie die in de eerste lijn met een DOAC worden behandeld. Om deze redenen worden DOAC's niet geadviseerd in de NHG-standaard. oppervlakkige tromboflebitis Oppervlakkige tromboflebitis gaat gepaard met een kans van enkele procenten op uitbreiding naar een DVT en longembolie. Meestal kan worden volstaan met ee CBO-richtlijn 2009 Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose. Alphen aan den Rijn: van Zuiden Communications B.V., 2009. 16. Wells PS, et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of deep vein thrombosis. N Engl J Med 2003;349:1227-1235. 17

In de richtlijnen voor medisch specialisten zijn de DOAC's preferent. Het doel van dit artikel is om de begeleiding vanuit de eerste lijn van patiënten met veneuze trombo-embolie (VTE) te optimaliseren. De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie stelt duidelijke verwijs-, behandel- en contra-indicaties en geldt als leidraad voor. Naast de diagnostiek en behandeling van diepe veneuze trombose (DVT) gaat de nieuwe standaard ook in op de diagnostiek van longembolie en de behandeling van tromboflebitis. Wat betreft de toepassing van bij diepe veneuze trombose is de nieuwe NHG-standaard terughoudend. Het NHG beveelt he

NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies (derde herziening) eigen cyclus ontraad bij: (eerdere) trombo-embolie, trom bof ilie of veneuze trombo-embolie bij familieleden bij eGFR herseninfarct/TIA, diepveneuze trombose of longembolie, trom bof ilie) of veneuze trombo-embolie bij familieleden; eerdere trombo-embolie (arterieel en veneus) en trom bof ilie of veneuze trombose bij familieleden als. Diagnostiek bij zwangeren met een verdenking van veneuze trombo-embolie. Bij zwangeren met een verdenking longembolie is objectieve diagnostiek noodzakelijk. Het onderstaande YEARS- algoritme voor zwangeren (New Journal of England 2019) kan hierbij gevolgd worden

Initiële behandeling Veneuze Trombo-Embolie - Richtlijn

 1. Veneuze trombo-embolie of veneus-trombotische embolie (VTE): een overkoepelend begrip dat zowel DVT als longembolie omvat. Tromboflebitis of oppervlakkige veneuze trombose: NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (eerste herziening) NHG richtlijn
 2. Oppervlakkige tromboflebitis in de anamnese is ook een risicofactor voor veneuze trombo-embolie in de zwangerschap (NHG). Trombofilie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op miskramen, ernstige preëclampsie, infarcering van placenta, solutio placentae, foetale groeiretardatie, foetale cerebrale infarcten en foetale sterfte (NHG)
 3. Gezien het verband tussen tromboflebitis en veneuze trombo-embolie zijn een aantal onderzoeken gedaan naar het preventieve effect van laagmoleculaire hepari-nes (LMWH) op het optreden van diepe veneuze trom-bose.11-18 De kans dat dit optreedt binnen 3 maanden na het stellen van de diagnose 'tromboflebitis' is volgen

Veneuze trombo-embolie - Vademecum Hematologi

De delen over diagnostiek bij diepe veneuze trombose, diagnostiek longembolie, aparte categorieën in kader van diagnostiek, arteriële preventie en bijzondere situaties veneuze preventie veneuze trombo-embolie uit de CBO richtlijn van 2008 zijn zo veel mogelijk in originele structuur en stijl behouden (hoewel er aan de structuur wijzigingen zijn gemaakt zodat deze teksten conform het. Bij het gebruik van dit model komen de aanbevelingen voor opgenomen niet-chirurgische patiënten met een maligniteit overeen met de ASCO richtlijn (Lyman, 2013). Voor adviezen over tromboseprofylaxe bij specifieke behandelingen wordt verwezen naar de betreffende beroepsverenigingen. Mechanische methoden NHG-Standaard Beroerte goede verzorging en het voorkomen van complicaties, zoals trombose en verslikpneumonie. Snelle mobilisatie is van naar het ischemische gebied door het oplossen van de lokale trombose of afsluitende trombo-embolie met een trombolyticum feit dat het meeste onderzoek verricht is in landen zonder trombose dienst, omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat.

InhoudDiagnostiek diepe veneuze trombose en longembolieBij aanvang van behandeling met orale anticoagulantia1. Diagnostiek diepe veneuze trombose en longembolieBepalingenD-dimeer IndicatieIndien risicoscore niet verhoogd is (eerstelijnsbeslisregel DVT ≤ 3 of Wells regel longembolie ≤ 4).Point of care test (POCT) of in het laboratorium (indien de uitslag dezelfde da Plaatsbepaling. In de NHG-Standaard 'Diepe veneuze trombose en longembolie' wordt het gebruik van DOAC's niet aanbevolen. Dit is, gezien de onzekerheid die er bestaat over de veiligheid in de praktijk (Gebu 2015; 49: 5) en het ontbreken van een antidotum, een verstandig advies. Ook de aanbeveling om bij uitgebreide tromboflebitis of tromboflebitis in de buurt van het diepe systeem, te. In de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie is rivaroxaban nog niet beoordeeld bij de behandeling van tromboflebitis en is het advies laagmoleculairgewichtheparine (LMWH) te overwegen. Het beschikbare bewijs voor de effectiviteit van LMWH is echter zwakker dan dat voor fondaparinux (dat wel een heparine is, maar een ander aangrijpingspunt heeft dan een LMWH). Richtlijn diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële trombose. Alphen aan de Rijn: Van Zuiden Communications; 2008. NHG-werkgroep Diepe veneuze trombose en longembolie. NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (Eerste herziening). Huisarts Wet. 2015;58:26-35

Laboratoriumdiagnostiek Verhoogde bloedingsneiging - NH

 1. Inleiding. Het risico op een veneuze tromboembolie (VTE) is voor geselecteerde groepen in het ziekenhuis uitgebreid onderzocht en het gebruik van profylactische antistolling staat beschreven in de CBO-richtlijn. 1 Onduidelijk is of dezelfde richtlijnen gelden voor patiënten die thuis behandeld worden. Uit een Engels onderzoek bleek dat 74% van alle VTE plaatsvindt in de eerste lijn, waarbij.
 2. Wat is het? Bij veneuze trombo-embolie (VTE) is er sprake van een stolsel in een ader, meestal van een been (trombose). Wanneer een stolsel een diepliggende ader in het been afsluit, kan het bloed niet meer goed uit het been terugstromen naar het hart. Het kan ook zijn dat er in zo'n geval een stukje van het stolsel loskomt, dat door de bloedstroom meegenomen wordt naar het hart
 3. CBO-richtlijn 2009 Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose. Alphen aan den Rijn: van Zuiden Communications B.V., 2009. 4. Wells PS, et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of deep vein thrombosis. N Engl J Med 2003;349:1227-1235

Menstruatie-uitstel NHG-Richtlijne

De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose beveelt de huisarts daarom aan om zelf alvast diagnostiek uit te voeren. 1. Met een klinische beslisregel, bestaande uit zeven klinische items in combinatie met een snelle, kwalitatieve D-dimeertest (zie tabel 1 ), is de aandoening in de eerste lijn veilig uit te sluiten Zie voor meer informatie de NHG-standaard De overgang. Ga naar de volgende stap indien de klachten als ernstig worden ervaren. Start oestrogeen; Bij climacterische klachten: estradiol oraal of; estradiol transdermaal; Kies voor estradiol transdermaal bij vrouwen met meer kans op veneuze trombo-embolie (zoals BMI > 30 kg/m²) De direct werkende orale anticoagulantia (DOAC 's) hebben geen plaats in de nieuwe NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie (2015).Het Nederlands huisartsengenootschap (NHG) publiceerde deze nieuwe standaard in het januarinummer 2015 van Huisarts en Wetenschap.Deze NHG-Standaard vervangt de uit 2008 daterende NHG-Standaard Diepe veneuze trombose

Digitale zorg in de huisartsenpraktijk (interviews) Eind 2019 publiceerde NHG en Zelfzorg Ondersteund! 'Vijf voorbeelden digitale zorg in de praktijk'. Ruim een jaar later interviewden we opnieuw deze koplopers om te horen waar ze nu staan en in hoeverre corona impact heeft gehad op de implementatie van digitale zorg. ‹ vorige Recidief veneuze trombo-embolie De onderzoekers gebruikten alle 45 studies. De meeste studies vergeleken UFH gevolgd door een VKA met LMWH gevolgd door een VKA (22) of met LWMH alleen (12). UFH gevolgd door een VKA gaf in vergelijking met LWMH gevolgd door VKA significant meer recidief trombo-embolieën (HR =1,42; 95%CrI=1,15 tot 1,79) Diepe veneuze trombose en longembolie zijn beiden een uitingsvorm van het overkoepelend begrip VTE (Veneuze trombo embolie). Over Opmerking :NHG-ledenprijs voor 10 nummers. Nietl-eden betalen 225,- voor 10 nummer Kortingen € 14.5 Alleen voor leden Beroepen. 8.10 Veneuze preventie bij niet-chirurgische patiënten: general medical patients, 340 exclusief herseninfarct en myocardinfarct 8.11 Preventie van veneuze trombo-embolie in de neurologie 346 9 Bijzondere situaties bij veneuze preventie van veneuze trombo-embolie 353 9.1 Primaire en secundaire preventie van veneuze trombose bij reizen 35

NHG - NHG-Standpunt - 2016 31-08-2016. Het NHG heeft een literatuursearch gedaan naar de effecten en bijwerkingen van DOAC's in vergelijking met cumarinederivaten bij patiënten met atriumfibrilleren en bij patiënten met diepe veneuze trombose. Dit NHG-Standpunt bevat een samenvatting van de resultaten Wat is diep veneuze trombose?Diep veneuze trombose (DVT) komt vooral voor in de aderen van de benen of het bekken en kan leiden tot het bekende trombosebeen en de minder bekende trombosearm. Bij een trombosebeen zit er een stolsel in het been. Daardoor kan het bloed niet goed meer wegvloeien. Het been kan dik worden, een rood-paarse kleur krijgen, de huid kan strakgespanne Profylaxe veneuze trombo-embolie (TVE) bij flebologische ingrepen. Bij elke patiënt die een flebologische ingreep ondergaat dient trombose profylaxe te worden overwogen. In het algemeen zijn voor deze afweging de volgende factoren van belang: Het trombose risico op basis van de geplande ingree Veneuze trombo-embolie of veneus-trombotische embolie (VTE): een overkoepelend begrip dat zowel DVT als longembolie omvat. Tromboflebitis of oppervlakkige veneuze trombose: een trombotisch proces in een oppervlakkige vene met verschijnselen van ontsteking Samenvatting van de NHG-standaard 'De overgang • Voordat een patiënt hormoontherapie krijgt, moeten het cardiovasculair risicoprofiel en het risico op veneuze trombo-embolie en mammacarcinoom worden bepaald. • Bij vaginale klachten kan lokale hormonale behandeling geïndiceerd zijn

De overgang NHG-Richtlijne

Veneuze trombo-embolie (afgekort VTE) is een term voor twee verwante aandoeningen: diep veneuze trombose (afgekort DVT) en longembolie (pulmonale embolie of afgekort PE). Als een bloedstolsel een bloedvat afsluit, meestal in de diepe aderen van de benen, wordt dat diep veneuze trombose genoemd trombo-embolie, preventie bij atriumfibrilleren Advies. Bij atriumfibrilleren > 48 uur en bij paroxismaal atriumfibrilleren is bij alle patiënten > 65 jaar antitrombotische behandeling aangewezen, vanwege meer kans op trombo-embolische complicaties (m.n. ischemisch CVA) Bij veneuze trombo-embolie (VTE) is er sprake van een stolsel in een ader, meestal van een been (trombose), eventueel gevolgd door een stolsel in een slagader van de longen (embolie). Het stolsel belemmert de bloeddoorstroming in het betrokken bloedvat, met als belangrijke gevolgen ischemie in de long of oedeemvorming in het been

Complicaties bij korte kuren orale corticosteroïden

Dit heet een veneuze trombo embolie (VTE). VTE is een van de meest voorkomende en ernstigste complicaties na een heup- of knievervangende operatie. Meestal ontstaat het bloedstolsel in een ader van het been: diep veneuze trombose (DVT) of blokkeert het een ader in de longen: een longembolie Veneuze trombo-embolie en Angst). Patiënten met astma én COPD (ook wel 'astma en COPD overlapsyn-droom, ACOS' genoemd) worden me-dicamenteus behandeld volgens de NHG-Standaard Astma bij volwassenen en niet-medicamenteus (bijvoorbeeld middels leefstijladviezen) volgens de NHG-Standaard COPD. Achtergronden Begrippe

Daarnaast bleek dat in onderzoeksgroep het risico op veneuze trombo-embolie significant lager was na langdurig gebruik. In de eerste drie maanden van gebruik was het risico het grootst (OR 12,6 [7,1-22,4]) vergeleken met niet-gebruiksters. Na meer dan 60 maanden was dit risico meer dan gehalveerd (OR 5,2 [4,3-6,2]) Diepe veneuze trombose en longembolie is gekozen als verdiepingsonderwerp in het Zinnige Zorg-project 'Bloed- en immuunziekten'. Hierin onderzoekt het Zorginstituut samen met betrokken partijen welke zorgtrajecten de beste kansen bieden voor verbetering van patiëntenzorg De antistollingszorg is uniek in de brede toepassing van INR POCT en zelftesten met bewezen hogere zorgkwaliteit als gevolg. DOAC gebruik verkleint deze rol, maar introduceert ook nieuwe risico's. Als de antistollingszorg naar de huisarts of apotheker verschuift is het van groot belang het hoge niveau te handhaven

Varices NHG-Richtlijne

Kan veneuze trombo-embolie terugkomen? Als u een veneuze trombo-embolie heeft (gehad), is uw kans dat het terugkomt groter dan bij iemand die er nooit een heeft gehad. Ongeveer 1/3 van de mensen die een trombose zonder duidelijke oorzaak hebben gehad, kan er zonder behandeling binnen 5 jaar weer een krijgen De NHG-Standaard Atriumfibrilleren beschouwt DOAC 's als een gelijkwaardig alternatief voor VKA 's voor de meeste patiënten met de indicatie nvAF. DOAC's zijn bij volwassenen met een veneuze trombo-embolie niet geassocieerd met een v... Lees meer. Nieuw onderzoe In een gerandomiseerd onderzoek naar het preventieve effect van een oraal anticoagulans (apixaban) op het optreden van veneuze trombo-embolie bij patiënten met kanker staat het volgende resultaat: Venous thromboembolism occurred in 12 of 288 patients (4.2%) in the apixaban group and in 28 of 275 patients (10.2%) in the placebo group. (Bron: N Engl J Med 2018 Bij een maligniteit-geassocieerde veneuze trombo-embolie blijven laag-moleculair gewichtsheparines de behandeling van eerste keuze. In geval van zeer hoog bloedingsrisico, (bijvoorbeeld na een recente neurochirurgische ingreep of majeure bloeding, moet het bloedingsrisico worden afgewogen tegen het risico op progressie van de trombose

Anticonceptie NHG-Richtlijne

trombo-embolie, behandeling - Farmacotherapeutisch Kompa

Behandeling van tromboflebitis Huisarts & Wetenscha

In het verleden werd een superficiële veneuze trombose als een onschuldige aandoening beschouwd, maar in meer recent prospectief onderzoek bij patiënten met een acute superficiële veneuze trombose, echografisch zich uitstrekkend over >5 cm , werd bij presentatie bij 25% veneuze trombo-embolie (VTE) vastgesteld Beslisregel voor diep veneuze trombose (NHG) De afzonderlijke anamnestische gegevens en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek hebben een beperkte voorspellende waarde voor het stellen van de diagnose DVT en het uitsluiten ervan. (bron) Door gebruik te maken van deze beslisregel waarmee een risicoscore wordt berekend, kan de huisarts.

Zoeken NH

veneuze trombo-embolie Clinical aspects of recurrent venous thromboembolism dr. M. Tan1 en prof. dr. M.V. Huisman2 Diagnostiek van recidief veneuze trombo-embolie Verscheidene klinische beslisregels zijn ontwikkeld om patiënten met een verdenking op een eerste VTE in te delen in een laag en hoog risico op een VTE. Dez Follow-up schema COVID-19 geassocieerde veneuze trombo-embolie Naar schatting is de afgelopen maanden tussen de 1000 en 2000 keer de diagnose veneuze trombo-embolie (VTE) gesteld in de bijzondere omstandigheden van COVID-19 pneumonie. Het is onduidelijk of complicaties hiervan, zoals post-trombotisch syndroom (PTS) of chronische trombo-embolisch

Risico veneuze trombo-embolie bij pilgebruik - Richtlijn

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose NHG/CBO, december 2008 [ Download dit document ] Richtlijn hyperbilirubinemie NVK o.a. i.s.m. NVKC, oktober 2008 [ Download dit document ] [ Download kwaliteitsindicatoren ] Richtlijn Hemochromatose NVKC-VAL-NIV, juni 200 Ook de NHG-Standaarden Atriumfibrilleren [1] en Diepe veneuze trombose en longembolie [7] geven aan dat DOAC's en VKA's als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden. Bij kwetsbare ouderen wordt terughoudendheid in het voorschrijven van DOAC's geadviseerd, vanwege de kans op gastro-intestinale bloedingen, met name bij patiënten met een dergelijke bloeding in de voorgeschiedenis Veneuze trombo-embolie (VTE) verwijt naar een bloedtolel dat in een ader begint. Het betaat uit twee oorten aandoeningen: diepe veneuze tromboe (DVT) en longembolie (PE). Diepe veneuze tromboe (DVT) - het treedt op wanneer zich een bloedtolel vormt in een diepe ader, zoal in het onderbeen, de dij of het bekken. Longembolie (PE) - het gebeurt wanneer een DVT-tolel lokomt van een aderwand en.

Tromboflebitis van het been Nederlands Tijdschrift voor

Uitsluiten trombo-embolie zonder echo of CT. Plaats een reactie. De D-dimeerconcentratie stijgt met de leeftijd, waardoor de D-dimeertest op hogere leeftijd vaak fout-positief is. Vooral bij oudere patiënten wordt hierdoor onnodig vaak aanvullende diagnostiek aangevraagd. De afkapwaarde van de D-dimeertest zou op leeftijd aangepast moeten worden Veneuze trombo-embolie (VTE) treedt op wanneer zich een bloedstolsel of trombi vormt in een diepe ader. VTE beschrijft twee afzonderlijke, maar vaak gerelateerde aandoeningen: diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie (PE). DVT veroorzaakt vaak bloedstolsels in de onderbenen of dijen. Het kan ook aderen aantasten in de

Tromboflebitis (oppervlakkige veneuze trombose

Risico veneuze trombo-embolie bij anticonceptiepillen met cyproteron (Diane-35®) Risico veneuze trombo-embolie bij anticonceptiepillen met cyproteron (Diane-35®) dr D. Bijl Nr 3 | 2013 (47) | In de NHG-Standaard 'Anticonceptie' wordt het gebruik van Diane-35® ontraden. Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose. 2008. van Vlijmen EF, Veeger NJ, Middeldorp S, et al. Thrombotic risk during oral contraceptive use and pregnancy in women with factor V Leiden or prothrombin mutation: a rational approach to contraception. Blood 2011; 118:2055

Veneuze trombo-embolie in de eerste lijn FTO-Onlin

Instituut Verantwoord Medicijngebrui

behandeling van veneuze trombo-embolie Oppervlakkige tromboflebitis of superficiele veneuze trombose (SVT) •Aseptische ontstekingsreactie tgv trombusvorming in een oppervlakkige vene •Incidentie bij >65jr is 5-8 per 1000 per jaar •25% asymptomatisch VTE (21% DVT, 4% LE) •Progressie DVT 5-44%; LE 1-34% Een veneuze trombo-embolie kan gepaard gaan met verschillende symptomen afhankelijk van de locatie en het type. Oppervlakkige veneuze trombose • Pijnlijke, rode plek op het onderbeen • Soms pijn over het volledige been Diepe veneuze trombose • Zwelling van de benen • Zware benen • Warmtegevoel in de bene 1 Preventie van veneuze trombo-embolie bij zwangere vrouwen Een van de objectieven van de «Thrombosis Guidelines Group of the BSTH (Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis) and the BWGA (Belgian Working Group on Angiology)» is het opstellen van praktische aanbevelingen die artsen een antwoord geven op veel voorkomende vragen in de dagelijkse praktijk in verband met de preventie en de. Aandoeningen circulatie ii aandoeningen vte (veneuze trombo embolie) doordat bloed in vene toediening van anticoagulantia (primaire hemostase) compressi Veneuze trombose is een tijdbom. Een veneuze trombose is een bloedklonter in een van de beenaders. Er zijn zoveel uiteenlopende risicofactoren voor diepe veneuze trombose (DVT), dat iedereen wel kans maakt om er vroeg of laat mee geconfronteerd te worden. Als ze niet wordt behandeld, kunnen er complicaties optreden. Bijvoorbeeld longembolie

preventie veneuze trombo-embolie Dabigatran is geregistreerd voor de 'primaire preventie van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij volwassenen na een electieve totale heup- of knievervangende operatie.'1 2 Werkingsmechanisme. Dabigatran etexilaat is een prodrug die na absorptie wordt omgezet tot het werkzame dabigatran De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose (DVT) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van DVT in het been.1 Ook de preventie van DVT, van het posttrombotisch syndroom en van een recidief-DVT of -longembolie wordt besproken. Voor de diagnostiek en behandeling van oppervlakkige tromboflebitis wordt verwezen naar de NHGStandaard Varices 1 Trombo-embolie bij kinderen Datum: mei 2013 Datum revisie: mei 2015 Versie: 3.0 Verantwoording: Kinder Intensive Care Inleiding Veneuze trombo-embolie treedt jaarlijks bij 1 op de kinderen van 0-18 jaar op met twee incidentie pieken: op de neonatale en adolescente leeftijd. Bij kinderen treedt zelden spontaan een veneuze trombo-embolie op en zijn er meestal luxerende factoren aanwijsbaar Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie M86. NHG - Samenvattingskaart - 2017 Diepe veneuze trombose en longembolie M86 (Actualisering september 2017; herzien t.o.v. de versie van 2015