Home

Semi publieke sector

Semi-publieke sectoren zijn sectoren waarin aanbieders op enige afstand van de overheid maatschappelijke taken vervullen en waarin de overheid, op directe of indirecte wijze intervenieert, vaak via de bekostiging. 13 De in het kader van dez (Semi)publieke instellingen moeten jaarlijks de bezoldiging en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen publiceren in hun financiële jaarverslagen. Dit heet ook wel de openbaarmakingsplicht. De instellingen moeten deze gegevens openbaar toegankelijk op internet publiceren voor minstens 7 jaar Vanaf onze eerste dagen werken we voor de (semi)publieke sector. We spreken hierdoor uw taal en hebben aan een half woord genoeg. Een betrokken accountteam met een berg aan ervaring in overheidsland staat voor u paraat. De spin in het web binnen dit team is uw persoonlijke accountmanager, die bij Ecclesia alles voor u regelt

Semioverheid is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor allerlei soorten organisaties die 'dicht tegen de overheid aan zitten'. Kenmerken van semioverheid zijn dat sprake is van. wettelijke taken en het dienen van een uitgesproken publiek belang. een (flinke) publieke financiering Van Manen: 'Semi-publieke instellingen worden immers net als beursgenoteerde ondernemingen geleid door professionals die niet de eigenaar zijn. Het bijzondere van de 21 aanbevelingen is dat daarin duidelijk wordt beschreven wat er van toezichthouders - specifiek vanuit de publieke sector- mag worden verwacht. Wij zijn met name actief in de (semi-) publieke sector. Onze onderzoekswerkzaamheden ondersteunen organisaties bij het nemen van belangrijke besluiten. Deze kunnen zowel op de eigen organisatie als op de buitenwereld een grote impact hebben, waardoor een objectief en betrouwbaar advies bijzonder waardevol wordt Governance in de (semi)publieke sector Voor het opstellen van bijvoorbeeld een Governance Code voor de publieke sector is een innovatieve combinatie van disciplines nodig. Dirkzwager vindt deze in de samenwerking met KokxDeVoogd 'Semi-publieke sector sloot 24 miljard euro aan risicovolle financiële producten af' ANP. Ziekenhuizen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere semi-publieke instellingen hebben in.

Topinkomens bestuurders (semi)publieke instellingen

de top van de (semi-)publieke sector. Ik dank de Adviesgroep-Vinkenburg en SEO voor het inzichtelijk maken van de oplossingsrichtingen voor meer genderdiversiteit in de top van de (semi-)publieke sector. In het voorjaar van 2021 wordt uw Kamer geïnformeerd over hoe opvolging zal worden gegeven aan dit advies De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties. De publieke sector is de tegenhanger van de private sector. De term publieke sector wordt doorgaans alleen gebruikt in economisch verkeer en dus niet binnen de overheid zelf Als één van de leidende assurantiemakelaars in de (semi) publieke sector kent Insurance Managers haar opdrachtgevers, hun segmenten en het vakgebied van risico's en (co-assurantie)verzekeringen. Wij werken onafhankelijk van verzekeraars of financiële instellingen waardoor uw belangen en wensen bij ons altijd centraal staan Je kunt bij ons terecht voor: communicatieverbetering in organisaties. IMSUS B.V. is dé partner voor organisaties in de (semi) publieke sector op het gebied van organisatieadviesvraagstukken, interim-management en coaching. Wij zijn een no-nonsense bureau met een directe aanpak. Vanuit een nauwe betrokkenheid met onze opdrachtgevers handelen.

(Semi) Publiek - Ecclesi

Semioverheid - Wikipedi

  1. isterie als zij het belang van de stichting zodanig schaden dat het voortduren van hun functie in redelijkheid niet meer kan worden geduld
  2. De activiteiten van (semi)publieke instellingen zijn gericht op het waarborgen van het publieke belang. Dit stelt bijzondere eisen aan het functioneren van de organisatie en de interne toezichthouder. In de (semi)publieke sector kennen we veel organisaties en instellingen die weliswaar op afstand van de overhei
  3. Semi publieke sector. Toezicht houden doen we grotendeels zelf; zelftoezicht op basis van onze waarden en verantwoordelijkheden, sociaal toezicht door collega's, maatschappelijke toezicht door media. Maatschappelijke organisaties in de semipublieke sector zoals zorg, onderwijs, cultuur en woningcorporaties kennen hun eigen interne toezicht; Raden.
  4. De semi-publieke sector kampt met één groot dilemma in het vormgeven van haar arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Organisaties en leidinggevenden moeten werknemers binden en boeien die zich bewust zijn van hun bijzondere taak; ook al wordt die door de buitenwereld niet altijd zo gezien

Problemen in semi-publieke sector. De afgelopen jaren hebben zich in de semipublieke sector, zoals bij zorginstellingen, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen, diverse incidenten voor gedaan. Zie het rapport van de commissie Halsema (Commissie Behoorlijk Bestuur, 2013) over hoe een en ander fout kan gaan De veeleisende en dynamische maatschappelijke en bestuurlijke omgeving stelt hoge eisen aan de inkoopprofesional in de (semi) publieke sector. Inkoop in de (semi)publieke sector is dan ook sterk in beweging. Overheidsorganisaties realiseren zich dat ze een grote inkoopkracht hebben. Die kracht kan gebruikt worden in het belang van de maatschappij Overheid en publieke sector; Overheid en publieke sector. Wij bieden overheden gespecialiseerde juridische ondersteuning, niet alleen bij ruimtelijke en vastgoedvraagstukken, maar ook bij hun andere taken en verantwoordelijkheden. Het takenpakket van overheden en de (semi-)publieke sector is omvangrijk en gevarieerd Intermont Assuradeuren B.V. (Semi) Publieke Sector. Naast zakelijke kennis menen wij dat een persoonlijke benadering een wezenlijke bijdrage levert aan een duurzaam op te bouwen relatie. lees meer. (Groot) Zakelijk risico. Wij willen onze relaties verzekeringsoplossingen bieden tegen een zo gunstig mogelijke premie. lees meer

(Semi-) Publieke Sector De (Semi-) publieke sector Door de verschuiving van verantwoordelijkheid is de rol van veel (semi-) overheidsorganisaties en non-profitorganisaties in de technische sector sterk gewijzigd in de afgelopen jaren (Semi-) Publieke Sector De (Semi-) publieke sector Door de verschuiving van verantwoordelijkheid is de rol van veel (semi-) overheidsorganisaties en non-profitorganisaties in de technische sector sterk gewijzigd in de afgelopen jaren (semi-)publieke domein. De lengte van hun dienstverband binnen de huidige or-ganisatie was voor de leiders in de private sector, ge-middeld 12,5 jaar, met een minimum van 0 en maximum van 35 jaar. Voor de leiders in de (semi-)publieke sector gemiddeld 7,5 jaar is, met een minimum van 0 en een maximum van 26 jaar. Opvallend was dat een grote 'Er heerst een bijna institutioneel wantrouwen in bestuurders in de (semi-) publieke sector' Sprak Thom de Graaf bij de bekendmaking van de honderdste accreditatie. Daarbij maakte de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de zorg (NVZD) bekend dat er op 1 januari 2017 een openbaar online register zal komen, waarin alle geaccrediteerde zorgbestuurders zijn terug te vinden

SEQU - Detachering, consultancy en coaching in de (semi) publieke sector. De beste projectleider. op de juiste plaats. Voor langere periode of voor dat ene complexe project. Gedreven veiligheid-professionals. met verstand van zaken. Samenwerkingsgericht. en communicatief sterk. Efficiënt tot de kern van de zaak komen 2. Afbakening sector overheid Dit hoofdstuk maakt duidelijk wat voor macro-economische statistieken onder de sector overheid wordt verstaan en hoe deze wordt afgebakend ter onderscheiding van de publieke en private sector. 2.1 De overheid en haar subsectoren In de samenleving en in het economisch verkeer speelt de overheid een bijzondere rol Semi publieke sector. Toezicht houden doen we grotendeels zelf; zelftoezicht op basis van onze waarden en verantwoordelijkheden, sociaal toezicht door collega's, maatschappelijke toezicht door media. Maatschappelijke organisaties in de semipublieke sector zoals zorg,. De (semi-)publieke sector is populair, vooral de diensten die georiënteerd zijn op internationale zaken, integratie, immigratie, en noord-zuidverhoudingen. Ook functies die gericht zijn op taal en communicatie komen veel voor. ATC-alumni werken ook vaak in de privésector, voornamelijk bij bedrijven die internationaal georiënteerd zijn Bestuurders en Toezichthouders in de semi-publieke sector, zet u schrap! De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) komt eraan! Op 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking. Wat regelt deze wet en wat verandert er voor u als bestuurder of toezichthouder in de semi-publieke sector? Loopt u als bestuurder of toezichthouder (lid RvT/RvC) persoonlijk mee

Masterclass 2: Vastgoedopgave en asset management in de publieke sector. Publieke instellingen zoals onderwijs- en zorginstellingen, maar ook (lokale) overheden hebben vaak veel vastgoed op de balans. Een duidelijke visie op dit vastgoed ontbreekt vaak. Hoe krijg je zicht op doelstellingen van dit vastgoed en in wat het oplevert Masterstudent Management van de Publieke Sector (oud - curriculum: 2018 - 2019) 'Met de kennis die je op doet in deze master ben je goed voorbereid op het werk in de (semi-) publieke sector. Je leert op een systematische en kritische manier onderzoek doen, en de resultaten daarvan kritisch te analyseren. in de (semi-)publieke sector. De VU School of Governance biedt onderwijs en reflectie over de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Onderwijs waarin experts uit verschillende disciplines samenwerken om je beleidsinstrumentarium te verbreden en te verdiepen op basis van actuele wetenschappelijk

21 aanbevelingen voor toezichthouders in semi-publieke secto

De leerstoel richt zich op de (semi-)publieke sector. Hieronder vallen volgens ons overheidsdiensten, zoals de centrale overheid, provincies, gemeenten en waterschappen en organisaties die een publie-ke taak hebben of (deels) gefinancierd worden door publiek geld: basisscholen, middelbare scholen De (semi-) publieke sector is belangrijk in onze groeiende dienstverlening. Wij helpen organisaties in deze sector succesvol in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving Op zoek naar vacatures, banen, werk als lid Raad van Toezicht.of Bestuurder in de semi-publieke sector? In dit overzicht hieronder treft u de meest uitdagende vacatures aan voor de toezichthoudende functies en bestuursfuncties. Soorten vacatures voor Bestuurders, RvT, RvC en RvB Wet normering topinkomens. Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Om digitaal werken kan de (semi)publieke sector niet meer heen: de participerende klant, druk op resultaten, ketensamenwerking, nieuwe wetgeving en nieuwe technologie zetten het onderwerp zeer hoog op de agenda. Bij de overgang naar digitaal werken gaat het niet om een simpele IT-wijziging, maar om een ingrijpende, strategische keuze Visma neemt Synaxion over, leverancier van business intelligence softwareoplossingen en -diensten voor de (semi-)publieke sector in Nederland Tabel: Indeling (semi-)publieke sector, toegespitst op verschillen in verslaggevingseisen c. ZBO'sa. Rijk b. Baten / lasten-diensten 1 d. RWT's2, woning-corporaties en zorginstellingen e. Decentrale overheden f. Gesubsidieerde instellingen Juridische titel: - jaarverslaggeving WGR, - subsidie-eisen CW Rijksbegroting-voorschriften wetten C De belofte van nieuwe eID-middelen voor (semi-)publieke dienstverleners. Lees in ons whitepaper hoe burgers regie kunnen voeren over hun eigen gegevens. vrijdag 23 juli 2021. De introductie en innovatie van nieuwe elektronische identificatiemiddelen is voor een groot deel afhankelijk van de Wet Digitale Overheid (WDO)

semi-)publieke sector gepubliceerd. Her rapport maakte duidelijk dat de verantwoording in de (semi-)publieke sector specifiek is geregeld. Verder werd aangetoond dat verantwoordingsaangelegenheden tussen, maar ook binnen de verschillende sectoren niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. Dit leidt tot extra administratieve lasten De publieke sector is een complex werkveld. Urgente, dagelijkse zaken staan soms haaks op de plannen voor de lange termijn. Daarnaast dient de sector altijd de balans te zoeken tussen het belang van de individuele burger en dat van het maatschappelijk collectief. Onze Publieke Sector Groep ondersteunt u op alle gebieden in deze veeleisende omgeving, op lokaal, nationaal en internationaal niveau

Sector: Publieke sector | Semi - publieke sector Beschikbaarheid: Beschikbaar Leiding geven aan anderen begint met leiding geven aan jezelf . Nieuwsgierig, nuchter, open en graag bereid om anderen te helpen in hun ontwikkeling 10 Controleverklaringen ten behoeve van (semi)publieke sector 10.3 Goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke en semipublieke sector CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever en/of toezichthoudend orgaan1 Ons oordeel Wij hebben bijgaande subsidiedeclaratie2 ingevolge . Deze podcastreeks richt zich specifiek op de (semi)publieke sector: lokale overheden, regionale overheden, semipublieke instellingen en ziekenhuizen. We kijken naar wat er in deze sector gebeurt op het gebied van belastingen, accountancy en publiekrecht. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen: fiscaliteit (btw, lokale belastingen en. Visma biedt software en services die bedrijfsprocessen in de private en (semi)publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma Group is actief in heel Scandinavië, de Benelux en Centraal- en Oost-Europa. Met meer dan 12 500 medewerkers, 1 miljoen klanten en een netto-omzet van ruim €1.741 miljoen EUR in 2020 is Visma een van Europa's toonaangevende softwarebedrijven. Het.

Strategisch Adviesbureau: (Semi-) publieke sector

Je bent een ervaren inkoopprofessional in de (semi)publieke sector. Je hebt dan ook gemerkt dat de eisen die aan je worden gesteld behoorlijk zijn toegenomen. Het is binnen de kaders van de Europese aanbestedingswetgeving een hele kunst om niet alleen rechtmatig, maar ook doelmatig in te kopen, zodat de burgers en bedrijven waar voor hun (belasting)geld krijgen Binnen het Publieke Sector team houd je je, vaak in nauwe samenwerking met collega's van andere disciplines, bezig met allerlei aspecten van het ondernemingsrecht in de (semi-) publieke sector publieke sector verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties Gebruikt voor: collectieve sector publieke dienstverlening Minder specifiek: economische sectoren Zie ook: openbaar bestuu Als consultant bij PBLQ ben je de inhoudelijk adviseur als het gaat om informatiemanagement, innovatie en digitalisering in de (semi-)publieke sector. Je leidt zelfstandig verschillende en multidisciplinaire projecten met en bij opdrachtgevers. Meestal doe je dit in teamverband met je PBLQ-collega's

CMHF: nú meer geld voor publieke sector. 4 februari 2021. De (semi)publieke sector staat voor haar patiënten, leerlingen en onze veiligheid. Maar een fatsoenlijke waardering voor deze inzet blijft nog steeds uit, schrijft CMHF (aangesloten bij de VCP) vandaag in De Telegraaf Na afronding van de hoge Hotelschool deed Kirsten werkervaring op in de horeca, waar ze zich specialiseerde als office- en HR-manager. Vijf jaar later was het tijd voor een switch naar recruitment. Ze specialiseerde zich in finance recruitment in de (semi)publieke sector en groeide al snel door tot senior consultant Als professional kun je in IMSUS dé partner vinden die beschikt over een groot netwerk aan opdrachtgevers in de (semi) publieke sector. Dit netwerk onderhouden wij gestructureerd en nauwgezet waardoor er continu (organisatie)advies-, interim- en/of coachingvraagstukken zijn die om een passend antwoord vragen PwC's podcast voor de (semi)publieke sector. Actuele thema's van fiscaliteit tot publiek recht, van btw-besparingen tot de nieuwe klokkenluidersregeling. Met deze podcast richten we ons specifiek tot de (semi)publieke sector: lokale besturen, regionale overheden, semipublieke instanties en ziekenhuizen. We gaan na wat er voor deze sector. Het CDA heeft een draai gemaakt in het politieke debat over topinkomens in de semi-publieke sector. Hierdoor is een meerderheid ontstaan in de Tweede Kamer voor een wettelijke norm voor deze inkomens

Governance in de (semi)publieke sector - dirkzwager

De Post-Masterclass is bedoeld voor leidinggevenden, managers en consultants in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector die op zoek zijn naar verfrissende en state of-the-art kennis en inspiratie Het KPMG Publieke Sector team levert een breed aanbod aan advsiory, tax & legal, accounting en audit diensten aan verscheidene organisaties op de verschillende overheidsniveaus in België, gaande van de federale tot de regionale overheden en lokale besturen. We richten ons op vier beleidsdomeinen: mobiliteit, gezondheid, openbare financiën.

Top van publieke sector moet fors salaris inleveren De top van de (semi)publieke sector moet de komende jaren zwaar inleveren. Terwijl het kabinet het salarisplafond per 1 januari verder wil verlagen naar een ministerssalaris van 169 duizend euro, verdienen veel bestuurders in de zorg, het onderwijs en bij corporaties en toezichthouders nu nog meer dan de huidige 'balkenendenorm' van 230. (Semi-)publieke sector en ambtenaren. Belangen in de (semi-)publieke sector worden soms anders gewogen dan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarom hebben we onze arbeidsrechtelijke kennis en ruime ervaring binnen dit domein samengebracht in een aparte praktijkgroep. We zijn de meedenkende adviseur en sparringpartner voor uiteenlopende cliënten De (semi)publieke sector is een enerverend werkveld waar we ons met hart en ziel voor inzetten. Het in beroering en beweging brengen van verschillende doelgroepen in de samenleving, is voor ons een geweldige uitdaging. Elke keer weer. Het vraagt om creativiteit, een sterk verhaal en een duurzame aanpak semi-publieke sector Evelien Visscher Masterstudent Universiteit Leiden | Faculteit Governance & Global Affairs Begeleider: Tanachia Ashikali Tweede lezer: Natascha van der Zwan Onderzoek Xudoo B.V. Skipper 30 8456 JB De Knipe info@xudoo.nl www.xudoo.nl KvK: 56159722 BTW-nr.: 851998380B0

VU School of Governance - postacademisch onderwijs aan de VU voor professionals in de (semi-)publieke sector Management, bestuur en toezicht in de publieke en semi-publieke sector. Cultuurverandering en ondernemerschap in non-profit en publieke organisaties, Voorbeelden en succesfactoren van verandermanagement in de non-profit sector. Hoe regeldrift en bureaucratie in de publieke sector aanpakken. Publiek. Aan de slag in de (semi)publieke sector. De GOA Publiek creëert en faciliteert leerwerk- en traineebanen bij organisaties uit de (semi) publieke sector en detacheert (uitzenden) lerende medewerkers en trainees. Voorop staat het belang om nieuwe leer- en ontwikkelkansen te creëren en goed opgeleid personeel te hebben, voor nu en in de toekomst Op grond van de WNT mag sinds 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2014 was het algemene maximum nog 130% ofwel € 230.474. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht. Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters.

LSa heeft verstand van het huisvesten van kennisgedreven en bestuurlijke organisaties in de (semi-)publieke sector. De specialist op het gebied van organisatiegericht huisvesten. We noemen ons werk organisatiegericht huisvesten. Dat wil zeggen dat we aandacht hebben voor de organisatie zelf, de mensen die er werken én hun huisvesting Welkom bij Insurance Managers Insurance Managers is een vooraanstaand Register Makelaar in Assurantiën (RMiA) in zowel de bedrijven,- als de (semi)- publieke sector. Wij maken onderdeel uit van de Nyenborgh Group en werken onafhankelijk van verzekeraars en financiële instellingen. Publieke sector Bedrijven Over Insurance Managers Service en Contac

'Semi-publieke sector sloot 24 miljard euro aan

EFK Interim-management en advies ondersteunt sinds 1997 de (semi-) publieke sector (overheids- en not-for-profitinstellingen) bij financiële, administratieve en control vraagstukken. EFK heeft zich bewust gespecialiseerd in dienstverlening LEES MEE Belangrijke fiscale onderwerpen (semi-)publieke sector De (semi-)publieke sector heeft de afgelopen jaren in toenemende mate te maken gekregen met fiscale wet- en regelgeving. Niet alleen vanwege het adagium dat sprake moet zijn van eerlijke concurrentie ('level playing field'), maar vaak ook vanwege budgettaire overwegingen van onze regering Europees leider in cloudbedrijfsoplossingen Visma neemt Synaxion over, leverancier van business intelligence softwareoplossingen en -diensten voor de (semi-)publieke sector in Nederland. Visma is snel gegroeid op de Nederlandse markt met veel acquisities in de afgelopen jaren, heeft nu een omzet van meer dan € 350 miljoen en biedt werk aan meer dan 2 000 mensen in deze zeer strategische regio 4 VOORWOORD Publicatie OR en Integriteit in de (semi-)publieke sector Een uitgave van het CAOP in de reeks Overheid & Arbeid In het kader van goed werkgeverschap verplicht de Ambtenarenwet van 2006 de werkgever een integriteitsbeleid te voeren gericht op het op zorgvuldig en integere wijze uitvoeren van de overheidstaak en het minimaliseren van integriteitsrisico s

Publieke sector - Wikipedi

Online vertaalwoordenboek. EN:semi-publieke sector. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Dit advies handelt over de normering van topinkomens in de semipublieke sector. De commissie constateerde dat de semi publieke sector niet eenduidig gedefinieerd is. Het opsommen van datgene wat men tot de semi publieke sector wil rekenen is de enige mogelijkheid om tot een eenduidige afbakening te komen Voor de publieke sector komt een vergelijkbare regeling, maar gezien de breedte en de diversiteit van de organisaties behorend tot de (semi-)publieke sector past hier geen one-size-fits-all-regeling. Onder aansturing van minister Ingrid van Engelshoven van OCW komt er daarom een programma met betrokken instanties en stakeholders uit de (semi-)publieke sector Met dit wetsvoorstel geeft het kabinet invulling aan het normeren dan wel maximeren van de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. In aanvulling op de openbaarmaking van topinkomens, heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat een normering van salarisniveaus in de semipublieke sectoren gewenst is. De normering betreft uitsluitend de topfunctionarissen Sector: Private sector - Niet beursgenoteerd | Private sector - Beursgenoteerd | Publieke sector | Semi - publieke sector Beschikbaarheid: Niet beschikbaar Een topman is ook niet altijd topman geweest Marry de Gaay Fortman is partner en advocaat bij Houthoff. Daar houdt zij zich bezig met publiek-private reguleringsvraagstukken en is gespecialiseerd in economisch publiekrecht en (corporate.

Government & Public Services | PwC Belgium

De dienstverlening en bedrijfsvoering in de (semi-)publieke sector kan nóg beter, sneller en goedkoper, daar ben ik van overtuigd. Makkelijker voor de klant én goedkoper voor de organisatie. Via Inflection lever ik denkkracht en daadkracht; dat levert u lagere kosten, snellere dienst­verlening en grotere tevredenheid bij klanten en medewerkers op Ceo Daan Dijkhuizen: 'In een week tijd steeg het aantal gebruikers naar een aantal dat we in 2025 hoopten te bereiken.'. Ceo Daan Dijkhuizen van Topicus heeft het druk. Dat de ruim 1.000 werknemers van het softwarebedrijf vanuit huis werken, is niet spannend: 'Van een IT-bedrijf mag je verwachten dat dat soepel verloopt.'

Ik ben sinds 2007 werkzaam bij Deloitte en hou me met name bezig met jaarekeningcontroles. Ik ben voornamelijk actief in de (semi)publieke sector waarbij ik met name gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en enkele BV/NV's bedien. Naast het controleren ben ik met enige regelmaat betrokken bij trainingen en adviesopdrachten Home - Bianca Jansen Juridisch Advies & Training. Bianca Jansen. Bianca Jansen heeft ruime ervaring als allround jurist en strategisch adviseur in de (semi) publieke sector. energiek. inspirerend. hard werkend. betrouwbaar. resoluut. empathisch Samenwerkingsverbanden in de btw-vrijgestelde sector. In (semi)publieke sectoren kiezen ondernemers steeds vaker voor samenwerkingsverbanden. Maar hoe zorgt u ervoor dat u bij een verdeling van de gezamenlijke kosten of inzet van personeel niet-aftrekbare btw bespaart HRM- en integriteitbeleid in de (semi-)publieke sector Pim van der Pol en Bram Steijn 1. Introductie Wanneer integriteitkwesties in organisaties opzien baren in de media, gaat het vaak om ernstige zake De (semi-)publieke sector is verworden tot een bedrijf dat zijn eigen product niet weet te waarderen. Dit manifest is een pleidooi voor een andere koers. In het belang van alle Nederlanders, willen wij de schouders zetten onder een hoogwaardige publieke sector. Hiertoe is fors minder marktwerking en meer samenwerking nodig

(semi)publieke sector moeilijker te vervullen waren sinds de komst van de WNT (Ecorys, 2015). Er bestaat dus wel degelijk aanleiding te vermoeden dat door de komst van de WNT goede bestuurders moeilijker zijn aan te trekken voor de publieke sector, en er een grotere uitstroom dreigt van goed Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het topinkomens-beleid van het kabinet in de (semi-)publieke sector. Overeenkomstig artikel 7.1 van de Wet normering topinkomens (WNT) is bij deze brief de WNT-jaarrapportage 2018 1 gevoegd met een overzicht van geconstateerde overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen (semi)publieke sector in 11 landen (Kroatië, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Italië, Ierland, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië en Spanje) en de introductie van . prestatieloon (17 landen). • Zowel de salarislimiet als het prestatieloon lijken vaker te worden toegepast in de semipublieke sector dan in de publieke sector

Europees leider in cloudbedrijfsoplossingen Visma neemt Synaxion over, leverancier van business intelligence softwareoplossingen en -diensten voor de (semi-)publieke sector in Nederland Over ons - Kornelis & Steffens. Ruim 20 jaar ervaring in executive search, gebundeld sinds 2020. In dat jaar sloegen wij de handen ineen en startten wij een nieuw bedrijf dat zich exclusief richt op de markt die wij geruime tijd kennen en doorgronden. De markt van de brede (semi) publieke sector, van gemeenten tot ministeries, gezondheidszorg. Advies en begeleiding. Onze expertise omvat het publieke recht, zorg & life sciences en onderwijsrecht, met specialisten in huis op het gebied van privatiseringen in de publieke en semipublieke sector, bestuursrecht machtmechanismes in de (semi)publieke sector en financieringskwesties. Daarnaast zijn wij expert op het gebied van staatssteun

Bij ons ben je de inhoudelijk adviseur als het gaat om informatiemanagement, innovatie en digitalisering in de (semi-)publieke sector. Je leidt zelfstandig verschillende projecten met en bij opdrachtgevers, waarbij je veelvuldig samenwerkt met PBLQ collega's salarisstijgingen in de (semi-)publieke sector.1 Hierin concludeerden we op basis van 36 jaarverslagen uit de (semi-)publieke sector dat de gemiddelde stijging van de bestuurskosten in de (semi-)publieke sector in 2002 maar liefst 23,4 procent bedroeg. De loonkosten van gewone werknemers stegen in 2002 met slechts vijf procent. In he Wij doen dat met een bedrijfsmatige aanpak en we hebben kennis van uw branche en de publieke sector als geheel. Om tot branche-overstijgende oplossingen te komen, delen onze vier branchegroepen voor de publieke sector constant ervaringen met elkaar. Die branchegroepen zijn: BDO voor de zorg. BDO voor de lokale overheid Ruim 2.600 mensen in de publieke sector verdienden in 2011 meer dan 193.000 euro, de grens waarboven openbaarmaking verplicht is Wie ik ben Ik ben Erwin Folkers, zelfstandig organisatieadviseur, werkzaam voor de (semi)publieke sector sinds 2006. Ik ben opgeleid als technisch planoloog (MSc) en organisatiekundige (MA). Meer Wat ik doe Organisaties verder helpen: door hen te adviseren, door evaluatie- of haalbaarheidsonderzoeken ui

Specifieke doelgroepen - Zonnehuisgroep Amstelland - Overnieuw

versiteit in de top van de (semi-)publieke sector1. Ik dank de Adviesgroep-Vinkenburg en SEO voor het inzichtelijk maken van de oplossingsrich-tingen voor meer genderdiversiteit in de top van de (semi-)publieke sector. In het voorjaar van 2021 wordt uw Kamer geïnformeerd over hoe opvolging zal worden gegeven aan dit advies Geplaatst in Blogs, Publieke en semi-publieke sector. Dinsdag 22 juni 2021 overhandigen kaderleden en vakbonden in de publieke sector een rapport over werkdruk aan de Tweede Kamer. In het rapport staan de verhalen van zeven mensen over hoge werkdruk en structurele onderwaardering De agrarische en groene sector bestaat uit diverse deelsectoren, zoals glastuinbouw, paddenstoelenteelt, open teelten, dierhouderij (waaronder melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen), loonwerk. In navolging van het opleidings- en ontwikkelfonds voor de sector, Colland Arbeidsmarkt, rekenen wij ook de hoveniers tot de agrarische en groene sector (Semi-)publieke sector 2001 - heden 20 jaar. adviseur organisatie en ontwikkeling Bestuursacademie Nederland 1995 - 2001 6 jaar - begeleiding, training en acquisitie van OO-opdrachten binnen de locale overheid - implementeren van veranderingen na.

Onze opdrachtgevers binnen de publieke sector werken constant aan interessante vraagstukken en maken meer impact dan ooit. Van Health Intelligence om meer grip te krijgen op complexe capaciteitsvraagstukken in de zorg tot een herinrichting van semipublieke instellingen die 1,5 miljard bespaart en nieuwste innovaties binnen warmtenetten en smart mobility Goed Toezicht. View fullsize. Toezicht is een grote kracht in een samenleving en in het leven van individuen en dat geldt voor alle toezicht; overheidstoezicht, sociaal toezicht en toezicht op en binnen organisaties. Toezicht is niet een drijvende, productieve kracht, maar een behoudende kracht in de goede zin van het woord: toezicht houdt ons. Vaste reiskostenvergoeding. Regeling vóór 13 maart 2020. In geval van een 5-daagse werkweek mag voor de berekening van de gericht vrijgestelde kilometervergoeding worden uitgegaan van 214 reisdagen op jaarbasis. In deze 214 dagen is al rekening gehouden met bijvoorbeeld incidenteel thuiswerken en ziekte. Voor het bepalen van de hoogte van de. De inkomensontwikkeling in de (semi-)publieke sector is versneld ten opzichte van twee jaar terug. Tussen 1999 en 2000 lag de gemiddelde inkomens-ontwikkeling van topfunctionarissen in de publieke sector op 5,3%, tussen 2001 en 2002 dus op 11,9%. In alle delen van de (semi-) publieke sector was sprake van een toegenomen groei van de topinkomens