Home

Omgevingsvergunningsdecreet

Artikel 6. (03/11/2020-) Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht uitvoeren, exploiteren, verkavelen of een vergunningsplichtige verandering eraan doen Het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit leggen alleen de procedures vast die met betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd. De inhoudelijke bepalingen inzake de ruimtelijke ordening , zoals de regels die een vergunningsplicht of meldingsplicht opleggen, blijven opgenomen in de VCRO en in zijn uitvoeringsbesluiten In deze pocket lichten de twee auteurs de grote lijnen van het Omgevingsvergunningsdecreet toe. De pocket richt zich in de eerste plaats tot bestuurders en ambtenaren die in grote lijnen moeten weten wat de omgevingsvergunning inhoudt Gelet op verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad. 1 INLEIDING 1.1 Totstandkoming van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Op 23 april 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd in het Vlaams Parlement en vervolgens op 25 april 2014 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering (Belgisch Staatsblad 23 oktober 2014)

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Lees meer over Regelgeving omgevingsvergunning Regelgeving omgevingsvergunnin Op 20 maart 2020 is een Nooddecreet in werking getreden ( (opent in nieuw venster)). De Vlaamse overheid kan nu tijdelijke maatregelen invoeren om enerzijds de behandeling van noodzakelijke omgevingsvergunningen te versnellen en anderzijds beslissingstermijnen en openbare onderzoeken op te schorten Belangrijk. Dit is een voorbeeldbrief van DAS. U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief. Verstuur de brief aangetekend én per gewone post / e-mail (afhankelijk van de situatie). Bewaar een kopie voor uzelf. Download voorbeeldbrief (gratis) Lees verder De Vlaamse Codex is een officieuze consolidatie van de Vlaamse regelgeving van 1959 tot heden. Vlaamse regelgeving. De Vlaamse Codex bevat de documenten van alle Vlaamse regelgevers. Dat zijn: Vlaams Parlement, Vlaamse Regering, Vlaamse ministers en leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid. Regels uitgevaardigd door andere regelgevers vindt u.

Vlaandere

Op 23 februari 2017 treedt echter het Omgevingsvergunningsdecreet in werking, dat zowel voor het stedenbouw- als het milieurecht een procedurele revolutie inhoudt. De omgevingsvergunning wordt immers een geïntegreerde vergunning die zowel de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangt Omgevingsvergunningsdecreet enkel voorzien in de VCRO, en dus enkel moge - lijk voor een stedenbouwkundige of een verkavelingsvergunning. Dit werd behou - den voor de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden, maar het Omgevingsvergun-ningsdecreet heet nu ook de mogelijk Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht.Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) Beleidsdocumenten van de Vlaamse Regering. Regeringsverklaring. Septemberverklaringen. Begrotingen en rekeningen. Beleids- en begrotingstoelichtingen (vanaf 2019-2020) Beleidsnota's. Beleidsbrieven (tot 2018-2019) Nota's van de Vlaamse Regering. Blijf op de hoogte van de beleidsdocumenten van de Vlaamse Regering

Regelgeving - Omgevingsloket Vlaandere

  1. Het omgevingsvergunningsdecreet. Sep 25, 2017. Op 23 februari 2017 trad het omgevingsvergunningsdecreet officieel in werking. De omgevingsvergunning verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en vervangt deze door de omgevingsvergunning
  2. Deze pagina licht de procedure omgevingsveiligheidsrapport toe in het kader van de omgevingsvergunning. In die gevallen waar het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM] een omgevingsveiligheidsrapport oplegt, stipuleert het Omgevingsvergunningsdecreet dat dit omgevingsveiligheidsrapport bij de omgevingsvergunningsaanvraag moet gevoegd worden, en dat de (eind)beoordeling (d.i. de goedkeuring of de.
  3. omgevingsvergunningsdecreet om even de Nederlandse jongetjes die persé een meninkje moeten hebben over een onderwerp waar ze niets van afkennen op het juiste spoor te brengen: de omgevingsvergunning zit verankerd in het omgevingsvergunningsdecreet
  4. In deze content lichten de twee auteurs de grote lijnen van het Omgevingsvergunningsdecreet toe. Ze richten zich in de eerste plaats tot bestuurders en ambtenaren die in grote lijnen moeten weten wat de omgevingsvergunning inhoudt. Aan de hand van vragen en antwoorden leert u de belangrijkste aspecten van de vergunning kennen
  5. isters Schauvliege (Leefmilieu) en Muyters (Ruimtelijke Ordening). Wat is het verschil met de aparte milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Er blijven twee soorten procedures: de 'gewone' procedure en de 'vereenvoudigde' procedure, resp. met en zonder openbaar onderzoek over de aanvraag Een omgevingsvergunningsaanvraag dient ingediend te worden via het digitale omgevingsloket van de gemeente volgens het omgevingsvergunningsdecreet. In sommige gevallen volstaat een melding. Afhankelijk van de aanvraag kan deze, volgens het omgevingsvergunningsdecreet, door het Vlaams Gewest, de provincie of uw gemeente behandeld worden De omgevingsvergunning vervangt de volgende vergunningen: stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunning), exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (de milieuvergunning), kleinhandelsactiviteiten, verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning) en vegetatiewijziging Omgevingsvergunning in beroep. Wil je een beroep instellen bij de deputatie tegen een beslissing of een stilzwijgende weigering van een college van burgemeester en schepenen over een omgevingsvergunningsaanvraag? Volg dan de procedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit

Video: bol.com Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed ..

Omgevingsvergunningsbesluit - EMIS Navigato

In het Omgevingsvergunningsdecreet wordt namelijk een extra artikel 82/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art. 82/1. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, kan de voorwaarden die in de omgevingsvergunning zijn opgelegd, wijzigen of aanvullen op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder of de exploitant Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed De integratie van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning tot één omgevingsvergunning en de digitale afhandeling ervan is een feit. In de meeste gevallen worden aanvragen voor een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend en door hen behandeld en beoordeeld Samengevat: het omgevingsvergunningsdecreet. Op 19 april 2013 keurde de Vlaamse Regering het omgevingsvergunningsdecreet een eerste keer principieel goed na een voorstel van de Vlaamse ministers Schauvliege (Leefmilieu) en Muyters (Ruimtelijke Ordening). Wat is het verschil met de aparte milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) van kracht. Op Vlaams en provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in een nieuwe omgevingsvergunning

procedures, nu het Omgevingsvergunningsdecreet net de uitdrukkelijke bedoeling heeft om een breuk met het verleden te maken2. Het is de taak van de rechtsprekende organen om de rechtspraak bij te sturen overeenkomstig de wil van de decreetgever, in het licht van de nieuwe teksten en filosofie van het Omgevingsvergunningsdecreet Artikel 37 van het Omgevingsvergunningsdecreet (art. 37) stelt dat wanneer een project zowel vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen als de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) omvat en wanneer die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, de vergunningsaanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen als voor de exploitatie van. Overeenkomstig artikel 12 § 1, 2° en 3° van het Omgevingsvergunningsdecreet is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een dossiertaks verschuldigd bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste administratieve aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning of over een verzoek tot bijstelling, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering De Wabo biedt de mogelijkheid een vergunning gefaseerd aan te vragen en te verlenen. Bij opknippen wordt niet een vergunning voor het project als geheel gevraagd, maar voor één of meer afzonderlijke (al dan niet met elkaar samenhangende) activiteiten binnen het project

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het

Deze pagina licht de procedure omgevingsveiligheidsrapport toe in het kader van de omgevingsvergunning. In die gevallen waar het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM] een omgevingsveiligheidsrapport oplegt, stipuleert het Omgevingsvergunningsdecreet dat dit omgevingsveiligheidsrapport bij de omgevingsvergunningsaanvraag moet gevoegd worden, en dat de (eind)beoordeling (d.i. de goedkeuring of de. Het zakelijk statuut is echter niet absoluut. Volgens rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen belet artikel 78 van het Omgevingsvergunningsdecreet niet dat een vergunningverlenende overheid rekening kan houden met niet-betwiste burgerlijke rechten wanneer die de uitvoering van een aanvraag kunnen beletten De voormelde regelgeving over het verval van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden staat momenteel ingeschreven in het Omgevingsvergunningsdecreet, maar betreft een bijna exacte overname uit het voormalige artikel 4.6.4 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) en het nog oudere artikel 129 DRO (Decreet Ruimtelijke Ordening) OMGEVINGSVERGUNNINGSDECREET en OMGEVINGSVEILIGHEIDSRAPPORTAGE Overgangsmaatregel bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning Op 23/02/2017 treedt het decreet over de omgevingsvergunning in werking. Hierdoor wijzigen op die dag ook de decretale bepalingen over de omgevingsveiligheidsrapportage (i.c. de bepalingen va De impact van het Omgevingsvergunningsdecreet op de lokale besturen : met een zijsprong naar de invloed van lokale ambtenaren op de vergunningverlening / Delphine Kimpe. Auteur (persoon): Kimpe, Delphine Lust, Sabien promotor viaf Auteur (organisatie): Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep RE21. Uitgever: 2017. Beschrijving.

Omgevingsvergunning Stad Gen

vraag tot omzetting van een milieuvergunning, verleend voor 20, jaar naar een permanente vergunning (artikel 390 omgevingsvergunningsdecreet) en bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83, §1 lid 3 omgevingsvergunningsdecreet) 70,00 /dossie De termijn om een administratief beroep in te stellen (artikel 54 en 90 Omgevingsvergunningsdecreet) wordt met 30 dagen verlengd. Dit houdt in dat een administratief beroep nu kan worden ingesteld binnen een termijn van 60 dagen. De wachttermijnen die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevingsvergunning, worden ook verlengd.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de bevoegde overheid (zie artikel 52 Omgevingsvergunningsdecreet), wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden Online enquête omgevingsvergunningsdecreet - Uw deelname is belangrijk! Het Departement Omgeving evalueert de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet. Op basis van deze evaluatie wil de Vlaamse regering de vergunningenprocedures vereenvoudigen, versnellen en nog meer oplossingsgericht maken. Met een online enquête wenst Departement. Omgevingsvergunningsdecreet Omgevingsvergunningenbesluit. Deelaspecten. Kappen bomen. Premies en subsidies. Nieuwe verstrenging Coronamaatregelen in Frankrijk vanaf woensdag 21 juli. Infomoment deelfietsen Donkey Republic. Recyclageparken gesloten tijdens Hemelvaartweekend

Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging De melding van (gedeeltelijke) overdracht heeft enkel betrekking op ingedeelde activiteiten. De overdracht wordt gemeld aan de vergunningverlenende overheid die vóór de overdracht bevoegd was overeenkomstig artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet. Wanneer je een melding van overdracht indient actualiseren wij de vergunning Vaak heb je voor stedenbouwkundige handelingen zoals het bouwen van een woning, carport, tuinhuis of het vellen van een boom een omgevingsvergunning nodig. Op het Omgevingsloket kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt en kan je online je aanvraag indienen via de snelinvoer. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling Het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit benadrukken namelijk dat de vergunningsprocedures geheel of gedeeltelijk digitaal kunnen verlopen en beveiligde zendingen ook kunnen gebeuren via het Omgevingsloket. Een fout op het Omgevingsloket zal dan ook procedurele gevolgen met zich kunnen meebrengen, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu. Het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit leggen alleen de procedures vast die met betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd. De inhoudelijke milieubepalingen zijn onder meer opgenomen in VLAREM II en III. Vlarem II voorwaarden algemeen schutterijen in openlucht

Arrest 46/2019 – Grondwettelijk Hof vernietigt de vereiste

omgevingsvergunningsdecreet). - procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus indien die het gevolg is van een fout van de gemeente als vergunningverlenende overheid (art. 13 omgevingsvergunningsdecreet). - de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden Onderscheid tussen ontvoogde en niet-ontvoogde gemeenten valt weg (Omgevingsvergunningsdecreet) Aangezien het Omgevingsvergunningsdecreet alle bepalingen bundelt over het aanvragen en toekennen van wat nu nog een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige melding heet, heeft dat Omgevingsvergunningsdecreet uiteraard ook een grote impact op de Vlaamse Codex.

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit.Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de 'gewone' procedure en de 'vereenvoudigde' procedure, met resp. zonder openbaar onderzoek over de aanvraag omgevingsvergunningsdecreet) 13. Wanneer mag de vergunningsbeslissing in beroep worden verwacht: 120 dagen na laatst ingediende beroep (art. 66 omgevingsvergunningsdecreet) 14. Wordt deze buurtbewoner individueel verwittigd van de vergunningsbeslissing in beroep: ja, art. 79 omgevingsvergunningsbesluit 15 Het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit leggen alleen de procedures vast die met betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd. De inhoudelijke milieubepalingen zijn onder meer opgenomen in VLAREM II en III. VLAREM II bevat ook de indelingslijst (bijlage I).

Beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunningHoud (ook) rekening met de digitale beroepstermijn op het

Omgevingsvergunning Vlaanderen

Artikel 105, §3 van het Omgevingsvergunningsdecreet stelt dat een vernietigingsberoep bij de Raad moet worden ingediend binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat: De dag na de datum van de betekening , voor de personen en/of instanties aan wie de beslissing betekend wordt Omgevingsvergunningsdecreet volgt dat een verzoekende partij die kan worden verweten dat ze haar administratieve beroepsmogelijkheid niet op ontvankelijke wijze heeft uitgeput, van rechtswege wordt geacht verzaakt te hebben aan haar mogelijkheid om zich tot de Raad te wenden

Voorbeeldbrief bezwaar tegen omgevingsvergunning DA

Geen verlenging coronamaatregel voor termijnen uit het omgevingsvergunningsdecreet en ruimtelijke planprocessen zaterdag 18 april 2020 Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de COVID-19-maatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april 2020 In het Omgevingsvergunningsdecreet dat de procedureregels bevat voor het behandelen van vergunningsaanvragen, wordt expliciet opgenomen dat er geen vergunning verleend kan worden voor aanvragen waarvoor volgens het Onroerenderfgoeddecreet een archeologienota vereist is, als de bekrachtigde archeologienota niet tijdig aan de vergunningverlenende overheid werd bezorgd Eens het Omgevingsvergunningsdecreet in werking is getreden, kan het huidige Milieuvergunningsdecreet worden opgeheven, behalve voor de lopende aanvragen. De overheid kan in die gevallen wel beslissen om al een vergunning van onbepaalde duur toe te kennen

Algemeen - Vlaandere

Indelingslijst : bevat alle inrichtingen waarop omgevingsvergunningsdecreet van toepassing is. rechts in de lijst: klasse; links in de lijst: activiteit + milieuverplichtingen; Bedrijf valt onder meer dan 1 rubriek van vergunning- of meldingsplicht? Bedrijf indelen volgens de hoogste klasse vermeld in de verschillende rubrieke Om deze redenen werd recent een wijziging doorgevoerd aan het Omgevingsvergunningsdecreet.[1] Hierbij werd de principiële datum van inwerkingtreding weliswaar behouden op 23 februari 2017, maar werd aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om een verzoek te richten aan de Vlaamse overheid om deze inwerkingtreding voor hun grondgebied uit te stellen op een latere datum De beroepsmogelijkheid, vermeld in artikel 53, 3° van het Omgevingsvergunningsdecreet, wordt evenwel behouden, ook als een advies laattijdig is of niet is uitgebracht (art. 12) . Daarnaast wordt bepaald dat in afwijking op artikel 12 van het MER-procedurebesluit laattijdig of niet uitgebrachte adviezen niet als stilzwijgend gunstig worden beschouwd (art. 13) Met het omgevingsvergunningsdecreet wordt het milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 opgeheven. De procedurele bepalingen van het milieuvergunningsdecreet worden immers overbodig. Ook Vlarem I, het uitvoeringsbesluit bij het milieuvergunningendecreet, zal op termijn worden opgeheven

Omgevingsvergunning - DBR

De beroepsmogelijkheid, vermeld in artikel 53, 3° van het Omgevingsvergunningsdecreet, wordt evenwel behouden, ook als een advies laattijdig is of niet is uitgebracht. Art. 13 . In afwijking op artikel 12 van het MER-procedurebesluit worden laattijdig of niet uitgebrachte adviezen niet als stilzwijgend gunstig beschouwd voor aanvragen die vallen onder de toepassing van artikel 3 Voor aanvragen die volgens de procedure van het Omgevingsvergunningsdecreet zijn behandeld . De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging. In deze publicatie analyseren de auteurs de historiek, het. toepassingsgebied en de juridische draagwijdte.

DE OMGEVINGSVERGUNNING - PDF Gratis downloa

Belastingreglement op de aanvragen in kader van het omgevingsvergunningsdecreet, de aanvragen van stedenbouwkundige uittreksels en bodemsaneringsprojecten: vaststellen. Contact. Dienst financiën Adres Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke Tel. 056 67 11 24 Fax 056 67 11 27 E-mail financien @ oostrozebeke.be Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging. In deze publicatie analyseren de auteurs de historiek, he Omgevingsvergunningsdecreet. kaderdecreet en kapstok voor de invoering van de omgevingsvergunning; milieuvergunningendecreet verdwijnt; dit is een proceduredecreet en regelt de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen of veranderen (bijvoorbeeld bij uitbreiding) DABM (decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid) integratie MER en OV omgevingsvergunningsdecreet vergt een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen. Het is bijgevolg billijk om deze inzet door te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedure worden doorlopen. Overwegende dat de indiening van dossiers op analoge wijze meer lasten met zic Omgevingsvergunning in eerste aanleg. Sinds 23 februari 2017 worden in Oost-Vlaanderen omgevingsvergunningen verleend. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, de natuurvergunning en de socio-economische vergunning. Om het dossier vlot te laten verlopen, zorg je er voor dat alle stukken in.

de aktenames of de niet-aktenames van een melding zoals vermeld in artikel 111 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Zie ook artikel 105, §1 Omgevingsvergunningsdecreet. Voor onteigeningsbeslissingen. Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen Aanvragen in kader van het omgevingsvergunningsdecreet, de aanvragen van stedenbouwkundige uittreksels en bodemsaneringsprojecten. Contact. Dienst financiën Adres Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke Tel. 056 67 11 24 Fax 056 67 11 27 E-mail financien @ oostrozebeke.be. Volg ons op. Facebook Dienst financiën Het Omgevingsvergunningsdecreet voorziet dat er tegen een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen beroep kan worden aangetekend bij de deputatie. De beroepstermijn voor derden, zoals bijvoorbeeld een buurman, tegen een vergunningsbeslissing bedraagt 30 dagen Het Omgevingsvergunningsdecreet creëert een overgangsregeling waarbij milieuvergunningen die vanaf 10 september 2002 werden aangevraagd en verleend voor de maximumtermijn van 20 jaar, worden.

Laatste rechte lijn naar de omgevingsvergunning TinneOmgevingsvergunning | Prebes vzwOmgevingsrecht | Schoups

De Raad voor Vergunningsbetwistingen opent de ogen. Of hoe de oude regel inzake de dossiertaks bij omgevingsberoepen onterecht bleef doorwerken na invoering van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het aantekenen van beroep tegen een omgevingsvergunning kent voor de meeste bouwprofessionals geen geheimen meer. De procedure en de daaraan gekoppelde. voor het wijzigingen van het voorwerp van de aanvraag (art. 30 of 45 omgevingsvergunningsdecreet): 50,00 euro; voor het aanplakken van een bericht van bekendmaking in het kader van een openbaar onderzoek of bij een genomen beslissing (o.a. art. 20 en 59 omgevingsvergunningsbesluit): 25,00 eur Ja Nee. Bekijken van documenten. U hebt de keuze tussen het bekijken van. de geconsolideerde tekst van het document op artikelniveau (inhoud document); de algemene informatie van het document (info document); een printversie van de geconsolideerde tekst van een document en het bekijken van de geconsolideerde tekst van een document Pagina 1 van 126 . Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. MEMORIE VAN TOELICHTIN adhemar.law helpt u bouwen. adhemar.law legt zich exclusief toe op het omgevingsrecht, het vastgoed- en bouwrecht en het bestuursrecht. Binnen deze domeinen bieden we een volledige dienstverlening aan publieke en private bouwheren, aannemers, architecten, studiebureaus en overheden, waarbij de nad